Faaliyet Alanlarımız

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun borç ilişkilerini düzenleyen bir dalı olup, konusunu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturmaktadır.

Borçlar Hukukunun asli kaynaklarının başında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gelmektedir. Borçlar Kanunumuz iki kısımdan oluşmaktadır. Genel hükümler ve Özel Borç İlişkileri.

a) GENEL HÜKÜMLER (Madde 1- Madde 206)

I. Borç İlişkisinin Kaynakları
 • - Sözleşmeden Borç İlişkileri (m.1 - m.48)
 • - Haksız Fiillerden Borç İlişkileri (m.49 - m.76)
 • - Sebepsiz Zenginleşmeden Borç İlişkileri (m.77 - m.82)
II. Borç İlişkisinin Hükümleri
 • - Borçların İfa Edilmesi
 • - Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
III. Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
IV. Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
 • - Müteselsil Borçluluk
 • - Koşula Bağlı Borçlar
 • - Bağlanma Parası
 • - Cayma Parası
 • - Ceza Koşulu (Cezai Şart)
V. Borç İlişkisinde Taraf Değişiklikleri
 • - Alacağın Devri
 • - Borcun Üstlenilmesi
 • - Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

b) ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ (Madde 207- Madde 649)

I. Mülkiyetin Devri Amacını Güden Sözleşmeler
 • - Satış Sözleşmesi (m.207 - m.281)
 • - Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi (m.282 - m.284)
 • - Bağışlama Sözleşmesi (m.285- m.298)
II. Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler
 • - Kira Sözleşmesi (m.299 – m. 378)
 • - Ödünç Sözleşmeleri (m.379 – m.392)
III. İş Görme Amacı Güden Sözleşmeler
 • - Hizmet Sözleşmesi (m. 393 – m.447)
 • - Eser Sözleşmesi (m. 470 – m.486)
 • - Yayım Sözleşmesi (m.487 – m.501)
 • - Vekalet Sözleşmesi (m.502 – m.514)
IV. Saklama Amacı Güden Sözleşmeler
 • - Saklama Sözleşmesi (m.561 – m.580)
V. Güvence Amacı Güden Sözleşmeler
 • - Kefalet Sözleşmesi (m.583 - m.603)
VI. Şansa ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler
 • - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi (m.611- m.619)
VII. Şirket Sözleşmeleri
 • - Adi Ortaklık Sözleşmesi (m.620 – m.645)
Borçlar Hukukuna İlişkin Davalar İçin Bakınız