Faaliyet Alanlarımız

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU

Anayasa, devleti kuran ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini belirleyen en üst hukuk metnidir.

Anayasa Mahkemesi ise anayasaya uygunluk denetimini yapan mercidir. Anayasaya uygunluk denetimi yolları iptal davası, itiraz yolu ve bireysel başvurudur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında tanınan hakların iç hukukta ihlal edilmesi ve bu ihlalin sonuçlarının iç hukukta giderilememesi halinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) başvuru yapılabilecektir.

Anayasa Mahkemesi’nde Açılabilecek Davalar İçin Bakınız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yapılabilecek Bireysel Başvuru İçin Bakınız