Faaliyet Alanlarımız

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, suç olarak tanımlanan hukuka aykırı davranışlar ile bunlara uygulanacak yaptırımlar inceleyen bir kamu hukuku dalıdır.

Kendi içerisinde maddi ceza hukuku ve şekli ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi ceza hukuku, suçu ve suç karşılığında uygulanan yaptırımları içermektedir. Şekli anlamda ise, ceza muhakemesi hukukunu ve infaz hukukunu içermektedir.

Ceza hukuku, genel hükümler ve özel hükümler olmak üzere iki ayrı bölümde incelenmektedir. Genel hükümleri bütün suçlar için geçerli olan temel ilkeleri içermektedir. Suçun unsurları, özel görünüş biçimleri (teşebbüs, iştirak, içtima) ve yaptırımlar bu kısımda yer almaktadır. Özel hükümler ise, genel hükümlerin uygulama alanını oluşturur. Örneğin, kasten yaralama, öldürme suçları bütün ayrıntıları ile özel hükümlerde yer alır.

Türk Ceza Hukukumuza kaynaklık eden başlıca düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olup; Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.