Davalar & Makaleler

BİREYSEL BAŞVURU İNCELEMESİ SONUCUNDA ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR

01 Ağustos 2019

Başvurunun incelenmesi neticesinde Anayasa Mahkemesi kural olarak başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da ihlal edilmediğine karar verir (6216 s. K. m.50). Bu kararlar dışında düşme kararı ve pilot karar türleri de Anayasa Mahkemesi’nin verebileceği kararlardandır.

 1. Hakkın ihlal edilmediği kararı

 2. Mahkeme başvurucunun hakkının ihlal edilmediği kanaatine ulaşmışsa hakkın ihlal edilmediği kararı verir.

 3. İhlal kararı

 4. Mahkeme başvurucunun hakkının ihlal edildiği kanaatine varırsa ihlal kararı verir. Mahkeme bu kararında ihlalin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere de yer verir.

  İhlal bir mahkeme kararı neticesinde ortaya çıkmışsa ilgili mahkeme Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda karar verir. Yeniden yargılamanın hukuki fayda sağlamadığı halde tazminata hükmedilir. Tazminat kararını mahkeme kendisi verebileceği gibi genel mahkemelere başvurulması yolunu da gösterebilir.

 5. Başvurunun düşmesi kararı

 6. İçtüzük m.80’e göre Bölümler ya da Komisyonlarca yargılamanın her aşamasında aşağıdaki hâllerde düşme kararı verilebilir:

  • a) Başvurucunun davadan açıkça feragat etmesi.
  • b) Başvurucunun davasını takipsiz bıraktığının anlaşılması.
  • c) İhlalin ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması.
  • ç) Bölümler ya da Komisyonlarca saptanan herhangi bir başka gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmemesi.

  Bölümler ya da Komisyonlar başvuruyu, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kıldığı hâllerde incelemeye devam edebilir.

 7. Pilot karar

 8. İçtüzük m.75’e göre, Anayasa Mahkemesi’nin bir başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol açtığını tespit etmesi ya da bu durumun yeni başvurulara yol açacağını öngörmesi hâlinde, pilot karar verebilir. Bu usulde, konuya ilişkin Bölüm tarafından pilot bir karar verilir. Benzer nitelikteki başvurular idari mercilerce bu ilkeler çerçevesinde çözümlenir; çözümlenmediği takdirde Mahkeme tarafından topluca görülerek karara bağlanır.

  Pilot karar resen, Adalet Bakanlığının ya da başvurucunun istemi üzerine alınabilir. Pilot kararı alınması diğer işlerden öncelikli olarak yapılır.

  Pilot kararda tespit edilen yapısal sorunu ve bunun çözümü için alınması gereken tedbirleri belirtilir.

  Pilot karar sonrasında benzer başvuruların incelenmesi ertelenebilir. Böylece yargı ve idari mercilerin pilot karara göre karar vermesine fırsat tanınır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019