Davalar & Makaleler

DOKTORLARIN KAMU HASTANELERİNDE VE/VEYA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞMA HALLERİ

09 Mayıs 2019

Bu çalışma, kamu ve/veya özel hastanede çalışan doktorlar arasındaki hukuki sorumluluk ayrımının ortaya konulması ile özel hastanede yürütülen farklı çalışma disiplinlerin ana hatlarını oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

A) Kamu Hastanesi

Kamu hastanesine; devletin resmi hastaneleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından açılan hastanelerin yanı sıra askeri hastaneler ile devlete üniversitelerine ait hastaneler dâhildir. Kamu hastanesinde çalışan ve tıbbi tedavi ve girişimlerde bulunan hekim veya yardımcı personel, kamu personeli statüsündedir.

Kişinin tıbbi müdahalede bulunulması amacıyla hastaneye başvurması durumunda hukuki ilişki hastane ile hasta arasında kurulmaktadır. Başvurulan hastane, kamu hastanesi ise, bu durumda hasta ile hastane arasındaki ilişki, sözleşme ilişkisi değil, kamu hukuku ilişkisidir. Hasta ile hukuki ilişki kuran hekim değil, hastane yönetiminin bağlı bulunduğu idaredir.

Tıbbi müdahaleden dolayı zarar gören kişi veya ölümü halinde yakınlarının, idare aleyhine tam yargı davası açmanın yanı sıra hekim veya yardımcı personelin haksız fiil niteliğinde “görevden ayrılabilir kişisel kusurları” varsa, aleyhine doğrudan doğruya hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilmesi mümkündür.

B) Özel Hastane

Özel hastane statüsünde olanlar, gerçek kişi, adi ortaklık, dernek, vakıf ve Türk Ticaret Kanunu anlamında ticari şirketler tarafından kurulan ve işletilen hastanelerdir.

Hastane özel hastane niteliğinde ise, sözleşme ilişkisi özel hastane ile hasta arasında kurulmakta ve bu sözleşmeye “hastaneye kabul sözleşmesi” adı verilmektedir. Tıbbi müdahalede bulunan hekim ve sağlık personeli ile hasta arasında sözleşme ilişkisi kurulmamaktadır. Burada hekim ve sağlık personeli, ifa yardımcısı durumundadır. Hekimin, tedavi faaliyetlerinden dolayı vermiş olduğu zararlardan dolayı özel hastane, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 116 hükmü çerçevesinde sorumlu olur.

Tıbbi müdahaleden dolayı zarar gören kişi veya ölümü halinde yakınlarının, özel hastane aleyhinde tazminat davası açmanın yanı sıra hekim veya yardımcı personelin haksız fiil niteliğinde kusuru varsa, aleyhine doğrudan doğruya hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilmesi mümkündür. Kanuni düzenlemeler çerçevesinde, hekimler ve hastanelerin, hasta ile arasında sorumsuzluk anlaşması yapması mümkün değildir. 1

Hekimlik mesleği yapan bir kimse, özel hastanede üç şekilde çalışabilmektedir.

a. Serbest meslek erbabı hekimin fatura karşılığı olarak çalışması.
b. Hekimin hizmet sözleşmesi ile çalışması. İşçi - işveren ilişkisi kurulur. İşçi statüsü ile çalışır.
c. Hekimlerin şirket kurmak suretiyle (en çok görülen limited şirket), hekim sahipliğindeki şirketler ile özel sağlık kuruluşları arasındaki sözleşmeler ile hastalara hizmet vermesinin sağlanması şeklinde. Hekim ve Özel Hastane arasında yapılan bu sözleşmeler Hakediş Usulü Sağlık Hizmeti Sözleşmesi, Ciro Paylaşımına Dayalı Hekimlik Hizmet Alımı Sözleşmesi, “Fatura Karşılığında Ödemesi Yapılacak Hakkediş Usulü Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi” vb. gibi adlandırılmaktadır.

Uygulamada hekim sahipliğindeki şirketler ile özel sağlık kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler kapsamında, hekimlerin özel hastanelerde çalışması sağlanmaktadır. Diğer çalışma hallerine nazaran hekim-özel hastane ilişkisi, hizmet ilişkisinden çıkmakta ve hizmet ilişki şeklinde yorumlanması engellenmek suretiyle taraflar arasında bir ticari iş ilişki oluşturulmaktadır. Bu çerçevede cezai ve hukuki sorumluluk anlamında içeriği çok kapsamlı ve farklılık teşkil eden sözleşmeler ile karşılaşılmaktadır.

  • 1 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 116.maddesi 3.fıkrasına göre de:
  • “Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülebiliyorsa, borçlunun yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına ilişkin anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.”
  • *Çalışmanın hazırlanmasında belirtilen kaynaklardan yararlanılmıştır.
  • Canbolat, Ferhat: “Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı” , TBB Dergisi, Sayı 80, 2009.
  • Özel, Çağlar/ Leblebici, Doğan: “Organizasyon Kusurundan Doğan Zarar Açısından Özel Hastane Ve Hekimlerin Sorumluluklarına Kısa Bir Bakış” , Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:2 (2007).
  • Özdemir, Hayrunnisa: “Hekimin Fiilinden Dolayı Zarar Gören Üçüncü Kişinin Hastaneye Karşı Talebinin Hukukî Niteliği Ve Yargıtay’ın Görüşü”, TBB Dergisi 2013 (105).
  • Çelik, Ahmet Çelik, “Hekimlerin Ve Hastanelerin Sorumluluğu”.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019