Davalar & Makaleler

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

17 Mayıs 2023

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, kişinin huzurunu ve rahatını bozmak amacıyla ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulmasıdır. Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” arasında düzenlenmektedir.

Bu suçun hukuksal konusunu kişilerin ne olursa olsun herhangi biri tarafından rahatsız edilmemesi ve ruhsal bütünlüğü oluşturmaktadır. Suçun maddi konusu ise huzur ve sükunu bozulan kişidir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu genel bir suç olup, herkes bu suçun faili ve mağduru olabilecektir. Bu çerçevede özel bir durum aranmamaktadır.

Bu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Hareket öğesini “telefon edilmesi” “gürültü yapılması” ya da “aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması” oluşturur. Gürültü yapılması hususu geniş yorumlanabilecek olup, rahatsızlık verebilecek her türlü gürültü bu suçu oluşturabilecektir. Suçun oluşabilmesi için bu hareketlerin bir kez yapılması değil, ısrarla yapılması gerekmektedir. Bu nedenle işleniş bakımından belirli bir süre devamı niteliği ile kesintisiz suç oluştuğu söylenebilir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, kasten işlenebilen bir suçtur ancak oluşabilmesi için kast tek başına yeterli olmayıp ayrıca özel kast yani huzur ve sükûnet bozma amacı aranmaktadır.

TCK m.123’te “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde,” mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.

Suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır.

Yargıtay kararlarına göre kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şu şekilde örneklendirilebilecektir;

“ .. sanığın müştekiye iki kez mesaj attığı ve TCK'nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsuru olan ısrar öğesinin gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında, yasal olmayan gerekçeyle, bu suçtan mahkumiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA,” (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/11255 E. 2020/7536 K.)

“ .. katılanlarla aynı apartmanda oturan sanığın arkadaşlarını evine çağırıp gece geç saatlere kadar yüksek sesle müzik dinleyerek gürültüye neden olmaktan ibaret eylemlerini sırf katılanların huzur ve sükununu bozmak amacıyla yapmadığından 5237 Sayılı TCK.’nun 123’üncü maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturmayacağı,” (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2010/16741 E. 2012/8931 K.)

“ Sanığın, cep telefonundan değişik zamanlarda mağdureyi birden çok kez telefonla arayıp cinsel taciz içerikli mesajlar göndermekten ibaret eylemlerinin cinsel taciz suçu kapsamında kaldığı, ayrıca TCK.nın 123. Maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,” (Yargıtay14. Ceza Dairesi 2013/9174 E. 2013/11331 K.)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019