Davalar & Makaleler

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMA YOLU İLE SONLANDIRILMASI (İKALE SÖZLEŞMESİ)

04 Nisan 2022

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sonlandırılmasının çeşitli yolları bulunmaktadır. İş sözleşmesi belirli süreli ise veya işin niteliği gereği iş tamamlanmış ise iş sözleşmesi kendiliğinden sona erebilecek ya da taraflardan biri iş sözleşmesini doğrudan feshedebilmektedir.

İşçi ile işveren karşılıklı irade beyanları ile ikale (bozma) sözleşmesi düzenleyerek de bir iş sözleşmesini sonlandırabilecektir. Bu noktada taraflar, sözleşmeyi sona erdirme iradelerini açık bir şekilde ortaya koymalıdırlar. Anlaşmaya konu iş akdinin niteliği, bu anlamda önem teşkil etmemektedir. Belirli, belirsiz, tam, kısmi, deneme süreli olmak üzere tüm iş sözleşmesi türleri ikale sözleşmesi ile sonlandırılabilmektir.

İkale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, tek taraflı irade beyanı niteliğinde bir hak olan fesih olarak değerlendirilemeyeceğinden işçinin; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı talep, iş güvencesi, işe iade davası açma gibi birtakım haklarını talep edememesi sonucu doğurmaktadır. Buna rağmen işçi, dava sürecinden daha pratik bir sonuç sağladığı için, ikale sözleşmesi düzenlemeyi tercih edebilmektedir.

İkale sözleşmesinin atipik sözleşme olması; yani Türk hukukunda bir hukuki düzenlemede yer almaması, sözleşme serbestisi bakımından sınırsız bir alana sahip olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu sözleşmenin zayıf tarafı olduğu da dikkate alınarak özellikle işçi bakımından, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “irade bozuklukları” başlığı altındaki 30 ila 38’inci maddeleri kapsamında değerlendirmelere tabi tutulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. İrade sakatlıkları; yanılma, aldatma ve korkutma şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birinin varlığı halinde özgür bir irade beyanından bahsedilemeyeceği için sözleşmenin geçersizliği ileri sürülebilecektir.

Bunun yanında Yargıtay’ın da güncel kararlarında, ikale sözleşmesinin geçerliliği bakımından “makul yarar kriteri”ni göz önünde bulundurduğu, denetimlerini bu temelde gerçekleştirdiği görülmektedir. Şöyle ki; ikale sözleşmesi ile işverenin, işçiye çalışması karşılığında ve makul miktarda bir ek ödeme yapması öngörülmektedir. Ancak bu ödemenin konusu objektif bir şekilde belirlenebilir olmadığından, makul yararın nasıl ve ne kadar olması gerektiği konusunda Yargıtay somut olaya göre karar vermektedir. Böylelikle düzenlenen ikale sözleşmesinin, iş güvencesi hükümleri ve işçinin fesihten doğan haklarının dolanılması amacını taşımadığı kabul edilmiş olacaktır. Bu halde, bahsedilen şartları taşıyan ikale sözleşmeleri geçerli şekilde kurulmuş ve sözleşmeye konu iş sözleşmesi sonlandırılmış olacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019