Davalar & Makaleler

MİRAS BIRAKANIN (MURİS) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA YEDEK MİRASÇI, ARTMİRASÇI VE ÖNMİRASÇI ATAMASI

19 Temmuz 2020

Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilecek olup, üzerinde tasarruf etmediği kısım ise yasal mirasçılarına kalacaktır. Bu kapsamda farklı ölüme bağlı tasarruf (vasiyetname / miras sözleşmesi) çeşitleri gündeme gelecektir. Bu noktada yazımızda ölüme bağlı tasarruf şekillerinden olan yedek mirasçı, artmirasçı ve önmirasçı atanmasına ilişkin inceleme yapılacaktır.

Miras bırakan ölüme bağlı tasarrufunda (vasiyetnamesinde) atadığı ya da vasiyet ettiği mirasçının kendinden önce ölmesi veya mirası reddetmesi halinde onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok kişiyi “yedek mirasçı” olarak atayabilmektedir.

Miras bırakan, atanmış mirasçının kendinden önce ölmesi halinde yerine başkasının geçmesini vasiyetnamesinde öngörebilmektedir.

Miras bırakan, ölüme bağlı tasarrufuyla “ön mirasçı” atadığı kişiyi “art mirasçıya” devretmekle yükümlü kılabilir. Ancak aynı yükümlülük, art mirasçıya yüklenemez. Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanabilmektedir.

Ön mirasçı, vasiyet edenin ölümü anında mirasa geçici olarak sahip olur. Bir süre sonra mirası art mirasçıya aktaracaktır. Örneğin, miras bırakan yaptığı vasiyetnamesinde “ölümümde mirasım kapsamındaki taşınır ve taşınmaz bütün mallarımı, oğlum A.’ya bırakılmasını vasiyet ediyorum. Ancak, tüm taşınmaz mallarımı oğlum A.’nın ölümünden sonra aday (art mirasçı) tayin ettiğim kızım S.’ye intikal eder. Eğer kızım S. oğlum A.’dan önce ölürse adaylık (art mirasçılık) sıfatı kızım S.’nin çocuklarına intikal eder.” şeklinde ifade etmiştir.

Art mirasçı atamasında tasarrufta bulunan, mirasçısına veya yararına belirli mal vasiyetinde bulunduğu kişiye mirasını veya vasiyet ettiği belli bir malı üçüncü kişiye devir etmek yükümlülüğünü yükler. Bunun sonucu olarak mirasçı veya yararına vasiyet yapılan kimse mirası bu devir yükümlülüğü ile birlikte devralır. Böyle bir tasarrufla saklı payın zedelendiği iddiasıyla tenkis davası açabilir. Türk Medeni Kanunu m.569’a göre, “mirası art mirasçıya geçirme yükümlülüğü saklı payı zedelenen mirasçı, aşan kısmın tenkisini isteyebilir.”

Mirasın art mirasçıya geçmesine herhangi bir sebeple olanak kalmadığı anda miras, ön mirasçıya; ön mirasçı ölmüşse onun mirasçılarına kesin olarak kalacaktır.

Ön mirasçıya geçen mirasın sulh mahkemesince defteri tutulur. Miras bırakan açıkça bağışık tutmadıkça, mirasın ön mirasçıya teslimi onun güvence göstermesine bağlıdır. Taşınmazlarda bu güvence, yeterli görüldüğü takdirde mirası geçirme yükümlülüğünün tapu kütüğüne şerh verilmesiyle de sağlanabilir.

Ön mirasçı güvence göstermez veya art mirasçının beklenen haklarını tehlikeye düşürürse, mirasın resmen yönetimine karar verilir. Bu hükümden amaç, mirasın art mirasçıya geçişini sağlamaktır. Ön mirasçı güvence göstermez ise, miras teslim edilmez.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019