Davalar & Makaleler

DAMGA VERGİSİ NEDİR? DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR NELERDİR? DAMGA VERGİSİNİN SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN ÖNEMİ VE SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZAMASI HALİNDE ÖDENİP ÖDENMEYECEĞİ KONUSU

09 Nisan 2020

A) Damga Vergisi Nedir?

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlendiği üzere, damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da kişilerin resmi kurumlarla veya resmi kurumların kendi arasındaki işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergi olarak tanımlanmaktadır.

488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulmaktadır.

B) Ekli (1)Sayılı Tabloda Yer Alan Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle (Sözleşmelerle) ilgili kâğıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
 4. Tahkimnameler ve sulhnameler
 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)
 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların s atış ve devrine ilişkin sözleşmeler
 7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)
 8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
 9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler
 10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
  • Taksitle satış sözleşmeleri
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
  • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
  • Paket tur sözleşmeleri
  • Abonelik sözleşmeleri
  • Mesafeli satış sözleşmeleri
 11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler
 12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
  • Toptan elektrik satış sözleşmeleri,
  • Perakende elektrik satış sözleşmeleri
 13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
  • Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
 14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
 15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri
 16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
 17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
 1. Tahkimnameler
 2. Sulhnameler
 3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar
III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar
 1. Ticarî ve mütedavil senetler:
  • Emtia senetleri (Makbuz senedi, Rehin senedi, İyda senedi, Taşıma senedi)
  • Konşimentolar
  • Deniz ödüncü senedi
  • İpotekli borç senedi, irat senedi
 2. Ticarî belgeler:
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

C) Damga Vergisinin Mükellefi Kimlerdir?

Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi kurumlarla kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini ise kişiler ödemektedir. Resmi kurumların kendi aralarındaki işlemleri belgeleyen kağıtlar ise kural olarak damga vergisinden muaftırlar.

D) Damga Vergisinin Sözleşmeler Bakımından Önemi Ve Sözleşme Süresinin Uzaması Halinde Ödenip Ödenmeyeceği Konusu

Sözleşmeler imza edilirken sözleşme bedeli oranında hesaplanacak bir Damga Vergisi Tahakkuku yapılmaktadır. Sözleşme üzerinde bir bedel yazılı ise, bu vergi nispi olarak, sözleşme üzerinde bir bedel yazılı değilse maktu olarak vergilendirilmektedir.

Bu damga vergisi; sözleşmeye konu bedel için ödendiğinden, sözleşmenin süresinin Damga Vergisi Tahakkuku için bir önemi bulunmadığından yeni bir sözleşme akdedilmeden, sözleşmenin süresinin uzatılması halinde devam eden sözleşme için yeni bir damga vergisi tahakkuku yapılıp yapılmayacağı hususu ortaya çıkmaktadır.

Bu konuda Danıştay vermiş olduğu kararlar dahilinde konuya açıklık getirilmiş olup, süresi kendiliğinden uzayan sözleşmelerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun aradığı anlamda damga vergisine tabi bir sözleşme olmadığını, bu durumda damga vergisinin tahakkuk edilemeyeceğini belirtmek gerekir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019