Davalar & Makaleler

MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELER VE ADİL YARGILANMA HAKKI

19 Şubat 2020

A) Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, yargılamaya hakim olan ilkeler başlığı altında 24 ila 33’üncü maddelerinde, medeni yargı alanında geçerli ilke veya kuralları düzenlemiştir. Bu ilkeler;

 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Tasarruf İlkesi
 • Resen Harekete Geçme İlkesi
 • Taraflarca Getirilme İlkesi
 • Resen Araştırma İlkesi
 • Taleple Bağlılık İlkesi
 • Açıklık (Aleniyet) İlkesi
 • Hukuki Dinlenilme Hakkı
 • Usul Ekonomisi
 • Teksif İlkesi
 • Doğrudanlık İlkesi
 • Davayı Aydınlatma Ödevi
 • Yargılamanın Hakim Tarafından Yürütülmesi
 • Sözlülük-Yazılılık İlkesi
 • Hakimin Hukuku Uygulaması

olarak belirlenmiştir.

Bir yargı faaliyeti olarak medeni yargı da, kaynağını Anayasadan almakta ve Anayasada veya uluslararası sözleşmelerde yer alan yargısal temel haklar, geçerli olmaktadır.

B) Adil Yargılanma Hakkı

Anayasanın "hak arama hürriyeti başlıklı" 36’ncı maddesinde herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu ifade edilmektedir. Yine ülkemizin de taraf olduğu İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin (AİHS) 6’ncı maddesinde adil yargılanma hakkının unsurları düzenlenmektedir.

Adil yargılanma hakkı, medeni yargı bakımından da son derece önemli olup, ilk derece yargılamasında bu hakkın ihlali, hem kanun yolu incelemesine hem de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvuruların da konusunu oluşturabilecektir.

Adil yargılanma hakkı, yalnızca kararın adil olmasının değil, yargılama sürecinin adil yürütülmesinin de güvencesidir.

AİHS 6’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, "herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davacının açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir."

Madde düzenlemesi dikkate alınarak adil yargılanma hakkının unsurları şu şekilde belirtilebilir. Yargılama, kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız mahkemece; makul sürede; aleni ve hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Kaynak: Medeni Usul Hukuku /Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019