Davalar & Makaleler

TÜRK TİCARET KANUNUNDA "ESNAF"

15 Şubat 2020

Esnaf, Türk Ticaret Kanunu'nun 15’inci maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre esnaf, ister gezici olsun, ister bir dükkanda veya sokağın belli bir yerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve geliri 11’inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılan kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir.

Esnaf ve sanatkarlar, esnaf ve sanatkar siciline kaydolmakla yükümlüdürler. Sicile kaydedilen hususlar, T. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından çıkarılan T. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Esnaf ve sanatkarların sicile kaydı yapılmadıkça mesleki faaliyette bulunabilmeleri, odalara kaydı mümkün değildir.

Esnaf, ticari işletme işletmediğinden tacir sıfatına sahip değildir ve bu nedenle TTK hükümleri kural olarak esnaflara uygulanmaz. Bununla birlikte, TTK' da, tacirlere ilişkin bazı imkanlardan esnafların da yararlandırılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve bu yönde özel bazı düzenlemeler yapılmıştır.

TTK madde 20'de, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacirin, ücret isteme ve ayrıca yaptığı masraflar ve verdiği avanslar için faiz talep etme hakkının bulunduğu hükme bağlanmıştır. Bu haktan, esnaf, işletmesi ile ilgili olarak başka bir kişiye iş gören veya hizmet veren esnafın da yararlandırılması uygun görülmüştür.

TTK madde 53'te ise, işletme sahibini hedef tutmaksızın sadece işletmeyi benzer işletmelerden ayırt etmek amacıyla kullanılan "işletme adı" düzenlenmiş; işletme adının kullanılması halinde bunun tescil ettirilmesi zorunluluğu ve korunması ile ilgili hususlar hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, esnaflar hakkında da uygulanacağından, esnafın kullandığı işletme adının da tescil ettirilmesi ve bu adın korunması söz konusudur.

Esnaf, kullandığı işletme adı dolayısıyla unvanın devamlılığını öngören TTK madde 47'den de yararlanır.

Hapis hakkıyla ilgili Medenin Kanun 950’inci maddenin ikinci fıkrası esnaflar hakkında da uygulanır. Dolayısıyla esnaflar arasındaki ilişkilerden doğan alacak ve zilyetliğin, bağlantı içinde olduğu kabul edilir.

Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu'nun kapsamına esnaf ve işletmeleri de girdiğinden, esnaf işletmelerinin bu Kanun hükümleri çerçevesinde rehni mümkündür.

Kaynak: Sabiha Arkan, Ticari İşletme Hukuku
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019