Davalar & Makaleler

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İHLALİ SEBEBİYLE AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI

03 Şubat 2020

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak sayılmıştır. Söz konusu haklar, uygulamada birçok ihlal eylemine konu olmaktadır. Bu hakların ihlali durumunda, hak sahiplerinin başvurabileceği çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bunlar;

Eser Sahibini Tespit Davası

Eserin, kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilaflıysa veya herhangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia ediyorsa hakiki sahibi, hakkının tespitini mahkemeden isteyebilir. Eser sahibini tespit davası, eseri meydana getirdiği iddia edilen kişi ölmüşse, vasiyeti tenfiz memuru, bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eş ile çocukları ve mansup mirasçıları, ana/babası, kardeşleri tarafından ikame edilebilir. Bu kişiler, eser sahibine tanınan söz konusu hakları eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl kendi namlarına kullanabilirler. Bunun yanında, bunların davayı açmaması durumunda, eser sahibinden veya haleflerinden mali bir hak iktisap eden kimse meşru bir menfaati bulunduğunu ispat şartıyla söz konusu davayı açabilir.

Tecavüzün Tespiti Davası

Eser sahibi ve yukarıda sayılan kişiler, telif hakkına tecavüz edilmesi durumunda, tecavüzün tespiti davası da açabilirler. Tecavüzün tespiti davasında, davalının kusurlu olması gerekmez. Bu sebeple, söz konusu dava için tecavüzün varlığı yeterlidir.

Tecavüzün Önlenmesi ve Kaldırılması Davası

Telif hakkına tecavüz sebebiyle kişilerin maddi veya manevi hakları ihlal edilir. Bunun üzerine hak sahipleri, henüz başlamamış fakat başlama tehlikesi bulunan veya başlamış tecavüzün devamını önleyebilir veya tecavüzün sonuçlarını ortadan kaldırmasını talep edebilir. Tecavüz sona ermesine rağmen etkileri devam ediyorsa da tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davası ikame edilebilir.

Tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davaları, ihlal eden kişiye açılabileceği gibi tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya çalışanları tarafından yapılmışsa işletme sahibi aleyhine de açılabilir. Tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davasında bu kişilerin kusurlu olmaları aranmaz.

Tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davasında mahkeme, eser sahibinin maddi ve manevi haklarını, tecavüzün kapsamını, kusurun varlığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün kaldırılması halinde tecavüz edenin uğraması muhtemel zararlarını takdir ederek halin icabına göre tecavüzün kaldırılması için lüzumlu göreceği tedbirlerin uygulanmasına karar verir.

Tazminat Davası

Telif hakkına tecavüz sebebiyle maddi ve manevi hakların ihlali durumunda, ihlal edene karşı tazminat davası açılabilir. Manevi hakları ihlal edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir. Maddi hakları ihlal edilen kişi ise tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiil hükümleri kapsamında tazminat talep edebilir. Ayrıca hak sahibi, maddi ve manevi tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini de isteyebilir.

Tazminat davasını, eser sahibi ve mirasçıları açabileceği gibi, mali hak sahibi ve tam lisans sahibi de açabilir. Dava, tecavüz edene karşı açılır. Tazminat davası, tecavüz, hizmetlerini gerçekleştirdikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya çalışanları tarafından gerçekleştirilmişse, işletme sahibi hakkında da açılabilir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019