Davalar & Makaleler

TİCARİ İŞLETME REHNİ

30 Ocak 2020

Ticari faaliyetin kesintisiz sürdürülebilmesi, tacirin zaman zaman kredi kullanmasını gerektirir. Kredi ise, ancak yeterli şahsi veya ayni teminat karşılığında açılır. Kredi veren lehine ayni teminat, taşınmaz ya da taşınır mallar üzerinde rehin hakkı kurulması yoluyla sağlanır. Taşınmazlar üzerindeki rehin hakkı, tapu siciline tescil ile doğar. Taşınır rehninin kurulabilmesi için de, kural olarak o taşınır mal üzerindeki doğrudan doğruya zilyetliğin kredi verene geçirilmesi gerekir.

Ticari işletme ve esnaf işletmesi üzerinde rehin kurulabilmesinin ön şartı, (diğer) taşınır varlıkların borcu karşılamayacak olmasıdır. Eğer bu varlıklardan bir kısmı ya da tamamının değeri, teminat alınması istenen borcu karşılıyorsa işletmenin tümü üzerinde rehin kurulamaz.

Ticari işletmenin rehni için ilk olarak bir rehin sözleşmesi yapılması gerekir. Geçerli bir rehin hakkının kurulabilmesi için rehin alacaklısının kredi kuruluşu, tacir ya da esnaf konumunda olması; rehin verenin de tacir, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı olması gerekir.

İşletme sahibinin temsilcisi, ticari temsilci konumunda olsa bile, özel olarak yetkilendirilmedikçe, ticari işletmenin rehni için sözleşme yapamaz.

Anonim şirketlerde, yönetim kurulu, ana sözleşmede özel bir kayıt yer almamış olsa bile, ticari işletme rehni kurulması hususunda karar almaya yetkilidir. Kolektif şirketlerde ise, ticari işletme üzerinde rehin hakkı kurulması ortakların oybirliği ile karar almasını gerektirir.

Sözleşmede yer alması gereken hususlar arasında, borcun konusu ve miktarı; borcun miktarı belli değilse ne miktar için güvence oluşturacağı -üst sınır ipoteği-, rehin tutarının para cinsi, rehne konu varlık ve bunun ayırt edici özellikleri, rehin kuruluşunda kabul edilen rehin sistemi, varsa temerrüt durumunda mülkiyeti devralma hakkının kullanılacağı ve rehin hakkının Sicil’e tescilinden doğan masrafların hangi tarafa ait olacağı kaydı yer almaktadır.

Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Sicili’ne tescili ile kurulur ve 3. Kişilere karşı bu andan itibaren hüküm ifade eder.

Kural olarak rehinle güvence altına alınan alacağın, vadesinde ödenmemesi üzerine alacaklı, rehin konusu işletmenin paraya çevrilmesini isteme hakkına sahip olur. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Kanunu 14. madde ile rehnin paraya çevrilmesi için özel bir mekanizma kurulmuştur. Buna göre eğer alacaklı Birinci Derece alacaklı ise, icra dairesinde İİK 24. madde gereğince rehinli işletmenin mülkiyetinin devrini talep edebilir. Alacaklı, alacağını varlık yönetim şirketlerine de devredebilir. Bu halde varlık yönetim şirketi alacaklının haklarına halef olarak alacaklının rehin sırasına sahip olur.

Kaynak: Sabiha Arkan, Ticari İşletme Hukuku
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019