Davalar & Makaleler

SENET VE BELGENİN MEDENİ USUL HUKUKUNDA DELİL NİTELİĞİ

26 Ocak 2020

Senet, bir kimsenin vücuda getirdiği ve kendi aleyhinde delil teşkil eden bir yazılı belgedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, bir üst kavram olarak, "Belge" yi, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları olarak tanımlamıştır.

Resmi bir mekan veya memurun katılımı olmaksızın düzenlenen senetlere adi senet denir. Adi senedin sahteliği (yazı veya imza inkarı), aynı mahkemede sahtelik iddiası (ön sorun) olarak ileri sürülebilir veya bu konuda ayrı bir sahtelik davası açılabilir. Bu konuda bir karar verilinceye kadar, senet herhangi bir işleme esas alınamaz ve delil olarak kullanılamaz.

Bir belgenin sahteliği iddia edilirse mahkeme sırasıyla; isticvap, istiktap, bilirkişiye başvurma yoluna gider. Senedin, belgenin sahte olmadığına dair olarak verilen kararın kesinleşmesinden sonra söz konusu senet hakkında ceza mahkemesinde de sahtelik iddiası dinlenmez.

Ayrı bir sahtelik davası, senedin sahteliğinin daha önce bir davada ileri sürülmemiş olması halinde açılabilir. Borçlu, ödeme emrine itiraz ederken imzaya itirazını ayrıca ve açıkça bildirmeyi ihmal etmiş veya ödeme emrine hiç itiraz etmemişse, hakkındaki icra takibini ancak sahtelik davası açmakla durdurabilir ve önleyebilir. Böyle bir sahtelik iddiası aynı zamanda İİK m72, menfi tespit davasıdır.

Resmi senetler, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil teşkil eder. Resmi senetlerin sahteliği, ön sorun olarak ileri sürülemez; sahtelik konusunda ayrı bir sahtelik davası açılması gerekir.

Bir senet düzenlendikten sonra senette çıkıntı yapılarak veya silinerek bu eksiklik giderilebilir veya yanlışlar düzeltilebilir. Ancak bu çıkıntıların veya silintilerin (senet gibi) ayrıca imza edilmesi gerekir.

Kanundaki ispat sınırından fazla hukuki işlemlerin senetle ispatı zorunludur. Ancak; yakın hısımlar arasındaki hukuki işlemler, senede bağlanmaması gelenek olan hukuki işlemler, senet alınması mümkün olmayan haller, hukuki işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı yararlanma halleri, senedin beklenmeyen bir hal veya zorlayıcı nedenle kaybolduğu, muvazaa iddiaları ve delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir.

Senede karşı senetle ispat zorunluluğu vardır. Ancak; senet alınması mümkün olmayan haller, irade bozukluğu veya aşırı yararlanma halleri, muvazaa iddiaları, senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle kaybolduğu veya delil başlangıcı varsa tanıkla ispat olunabilir.

Kaynak: Medeni Usul Hukuku /Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar, 2019.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019