Davalar & Makaleler

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DÜZENLENEN SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE UYGULAMADA YAŞANAN UYUŞMAZLIKLAR

05 Ekim 2019

A) İHALE VE SÖZLEŞME KAVRAMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4. Maddesi’nde

“İhale” ;

“Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri” olarak tanımlanmış olmakla,

“Sözleşme” ;

“Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı” şeklinde tanımlanmıştır.

Kamu İhale Sözleşmesi’ne dair net bir tanım mevcut olmamakla birlikte 4734 Sayılı Kanunu’nda yapılan tanımlardan yola çıkarak bir tanımlama yapmak mümkündür.

“Kamu İhale Sözleşmesi”; tarafları, İDARE ve ihale uhdesinde kalan İSTEKLİ olmak üzere, kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlere konu sözleşmedir.

Bu kapsamda, Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen sözleşme türleri genel hatları ile aşağıdaki şekildedir.

B) KONULARINA GÖRE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ

 1. Mal Alım İhalesi
 2. Hizmet Alım İhalesi
 3. Yapım İşi İhalesi
 4. Danışmanlık Hizmet ihalesi
 5. Çerçeve Anlaşma İhalesi

C) İHALE KONUSU İŞİN İFA USULLERİ ve ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE SÖZLEŞME TÜRLERİ

 1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme
 2. Götürü Bedel Sözleşme
 3. Birim Fiyat Sözleşme
 4. Karma Sözleşme
 5. Münferit Sözleşme

Her sözleşmenin kendisine has şekil şartları mevcut olmakla birlikte esasen temel noktaları 4735 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olmaları ve taraflardan birinin İDARE olmasıdır.

D) UYGULAMADA YAŞANILAN UYUŞMAZLIKLAR

 • İhale dokümanı yayınlandıktan sonra dokümana itiraz müessesi ile birlikte,
 • Teklif verme usulü,
 • İş deneyim belgesi,
 • Tür değiştirme,
 • Yaklaşık maliyet,
 • Teminatın İrat Kaydı,
 • Eksik İfa,
 • İş Artışı/Azalışı,
 • Sözleşmenin İdare Tarafından Feshi,
 • Sözleşmenin İfa İmkansızlığı ile feshi konuları başta olmak üzere,

birçok konudan kaynaklı uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.

İşbu uyuşmazlıkların bir kısmına karşı doğrudan dava açılmaktadır. Ancak bazı uyuşmazlıklar için (ihale sözleşmesi imza edilmeden önceki) şikayet ve Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvuruları yapılması gerekmektedir. İşbu başvurular zorunlu yargı yolu olduğundan şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapmadan doğrudan açılan davalar usulden reddedilmektedir.

Yine bir kısım uyuşmazlıkların çözüm yeri İdari Yargı iken bir kısmı için de Adli Yargı Mahkemeleri görevli olmaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019