Davalar & Makaleler

MAHRECİNE İADE NEDİR? SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ MUHTEVİYATI EŞYANIN MAHRECİNE İADE EDİLMESİ SEBEBİYLE İTHALAT ESNASINDA ÖDENEN GÜMRÜK VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ İSTEMİ NEDİR?

01 Ekim 2019

Mahreç kelimesinin sözlük anlamı “ÇIKIŞ YERİ” dir. Gümrük işlemlerinde sıkça kullanılan mahrece iade, bir eşyanın geldiği yere (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye) geri gönderilmesi olarak tanımlanabilir.

Mahrecine iade ise, Gümrük Mevzuatında düzenlenen önemli bir hukuki kavramdır. Özellikle ithalatçı firmaların sıklıkla kullandığı bir işlem olup, yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesi’ ne gelen eşyanın, ülke içerisinde işlem görmeden ya da ticari hayat içerisine henüz sokulmamış ürünlerin, tekrar geldiği ülke ve alıcısına gönderilmesi için düzenlenen beyan türüdür.

İşbu işlem ve işleme dair esaslar 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 213. Maddesi:

"Beyannamenin tescili tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen eşyaya ilişkin ithalat vergileri geri verilir veya kaldırılır. Kusurlu eşyaya, teslimden önce hasar gören eşya da dahildir. Bu tür eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduklarının tespiti için gerekli olan ilk kullanım dışında eşyanın kullanılmamış olması ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi koşullarına bağlıdır.

Yine bu husus, yönetmelik ve tebliğ hükümleri ile ayrıntılandırılmıştır.

Gümrük Genel Tebliği'nin (Mahrece İade) "Serbest dolaşıma girmiş eşya ile serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın geri gönderilmesi" başlıklı 5. maddesinde; "Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı çıkması nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 213 üncü maddesi hükümleri dikkate alınarak, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ile eşyanın geri gönderilmesinin talep edilmiş olması halinde, söz konusu eşya mahrecine iade edilmek üzere gümrük idaresinin gözetimine alınır. Gümrük gözetimine alınan ve kullanılmamış olduğu (bir defa kullanılması ile tüketilen eşya hariç olmak üzere) gümrük idaresince tespit edilebilen eşya, ibraz edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte, idarece oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılmasını müteakip, serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesi ile çıkışına ilişkin gümrük beyannamesi ilişkilendirilerek çıkış beyannamesinin 44 numaralı sütununa "...../....../..... gün ve ..... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithali gerçekleştirilen eşyanın geri gönderilmesi" şerhi verilerek mahrecine iade edilir. Kullanılmamış olduğu (bir defa kullanılması ile tüketilen eşya hariç olmak üzere) idarece tespit edilemeyen eşya, Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odasının ekspertiz incelemesine tabi tutulur. Düzenlenecek ekspertiz raporu ile mahrece iadeye konu eşyanın kullanılmamış olduğunun tevsik edilmesini müteakip, serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesi ile çıkışına ilişkin gümrük beyannamesi ilişkilendirilerek çıkış beyannamesinin 44 numaralı sütununa "...../...../..... gün ve ..... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithali gerçekleştirilen eşyanın geri gönderilmesi" şerhi verilerek mahrecine iade edilir."

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, ithalatı yapılan ürünün yönetmelik ve tebliğ hükümleri göz önüne alınarak süresi içerisinde işlemleri tamamlanarak mahrece iade edilmesi ve işbu ithalata konu ödenen vergilerin ilgili kurumlardan talep edilmesi gerekmektedir.

Süresi içerisinde işlem yapılmaması halinde söz konusu vergilerin geri alınması mümkün olmadığından bu hususta ivedi işlem yapılması zaruridir.

Yine söz konusu iade için idarece cevap verilmemesi ya da ret cevabı tanzim edilmesi halinde de Vergi Mahkemelerine ( ödenen vergi /para ödemesine göre bir kısmı için İdare Mahkemeleri Görevli olmaktadır) tebliğden /öğrenmeden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

Aşağıda işbu konu ile ilgili olarak ikame edilen yerel mahkeme kararı sunulmaktadır.

İSTANBUL 12. VERGİ MAHKEMESİ

ESAS :

KARAR :

DAVANIN ÖZETİ   : Davacı şirket adına tescilli 17.01.2014/020450 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın mahrecine iade edilmesi sebebiyle ithalat esnasında ödenen gümrük vergisi, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 14.07.2015 tarih ve 38463417 sayılı işlemin, hukuka aykırı olduğu, sözleşme şartlarını sağlamayan eşyanın mahrecine iade edilmesi nedeniyle ithalatında ödenen vergilerin ilgili mevzuat gereği iade edilmesi gerektiği, eşyanın kullanılmamış olduğunun yetkili kurumlardan alınan raporlarla ortaya konulduğu, mevzuat uyarınca gerekli olan şartların sağlandığı iddia edilerek iptali ve ödenen vergilerin iadesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava konusu eşyanın mahrecine iade edilmesine ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılmadığı, söz konusu eşyanın sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespitinin yapılmadığı, eşyanın gümrük bölgesi dışına çıkarıldığı için bu tespitin de yapılamadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu işlemin iptaline, uyuşmazlığa konu eşya nedeniyle ödenen gümrük vergisi, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin davacıya iadesine, ………/../2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019