Davalar & Makaleler

SÖZLÜ SINAVLAR (MÜLAKAT) VE YETENEK SINAVLARININ YARGISAL DENETİMİ

24 Eylül 2019

Sözlü sınavlar ve yetenek sınavları adayların çeşitli yeteneklerini tespit etmek için başvurulan ölçme yöntemlerinden biridir. Sözlü sınavlar, ilkokuldaki sözlüden mesleğe girme veya yükselme sınavlarına kadar hayatımızın pek çok anında karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilere yapılan sözlü sınavlar, yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, memuriyete girişte ve meslekte yükselme sınavları gibi sınavlarda sözlü sınav usulü uygulanmaktadır. Yetenek sınavları ise spor veya sanat dallarında adayların becerilerinin ölçüldüğü sınavlardır. Yetenek sınavları karşılıklı konuşma ve soru cevap şeklinde olmadığından mülakat sınavlarından farklıdır. Konservatuar veya güzel sanatlar gibi uygulamalı alanlardaki sınavlar da bu kapsamdadır.

Doğası gereği sözlü ve yetenek sınavlarının denetimi diğer idari işlemlerden farklılık arz etmektedir. Soru ve cevapların sözlü olması veya anlık ilerleyen bir süreç olması nedeniyle suiistimale açık durumdadır. Adayların değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin denetimi daha zordur.

Yazılı sınavlarda olduğu gibi sözlü sınavlar ve yetenek sınavları da idari işlem niteliğindedir ve Anayasanın 125’inci maddesinde belirtildiği gibi idarenin işlem ve eylemleri yargı denetimine tâbidir. Danıştay çeşitli kararlarında sözlü sınavlar ve yetenek sınavlarının denetimine ilişkin esasları tespit etmiş bulunmaktadır. Başlıca iptal gerekçeleri şunlardır:

  • Sözlü sınavın hukuki dayanağının bulunmaması,
  • Sınav jürisi veya komisyonlarının usulüne uygun olarak oluşturulmaması,
  • Adaya cevap fırsatının tanınmaması,
  • Sorular ve yanıtlarının önceden hazırlanmamış olması,
  • Adaya verilen notun gerekçelendirilememesi.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak idare, yaptığı işlemlerinde keyfiliğe yer bırakmayacak şekilde davranmak ve objektif bir değerlendirme yapmak zorundadır. İdare sınavın kayıt altına alınması, tutanakların düzgün tutulması gibi objektif değerlendirmeyi ve denetimi sağlayacak önlemleri almalıdır. Hukuka aykırı olarak yapılan sözlü sınavlar ve yetenek sınavlarına karşı yargı yolu açıktır ve iptali mümkündür.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019