Davalar & Makaleler

21 Eylül 2019

Ne ligjin turk nr. 6098 Për Detyrimet, ne Kodin Tregtar Turk nr. 6102 dhe ligje të tjera të veçanta gjenden dispozita te detajuara per shoqerite tregtare; Shoqeria tregtare, mund të përkufizohet si një partneritet i formuar duke kombinuar mallrat ose punën e dy ose më shumë personave për një qëllim të caktuar. Duhet të theksojme se shoqerite tregtare me përgjegjësi të kufizuar dhe/ose shoqërite tregtare anonime mund të krijohen me një person të vetëm në kuadër të dispozitave ligjore.

Shoqerite tregtare më të hasura në praktikë janë; shoqeri tregtare e zakonshme (Kodi i Detyrimeve Turke nenet 620-649), shoqeri tregtare me përgjegjësi të kufizuar (Kodi Tregtar Turk nenet 573-644), shoqëri tregtare anonime (Kodi Tregtar Turk nenet 329-562), kooperativat (Ligji nr. 1163 Mbi Kooperativat).

Në praktikë, ne mund të shprehim situatat me të cilat përballen kompanitë si më poshtë:

Shoqeri tregtare e zakonshme (Kodi i Detyrimeve Turke nenet 620-649)

 • Përgjegjësia e ortakëve qe lindin nga detyrimet ligjore
 • Transferimi i Aksioneve/Transferimi i Detyrimeve/Transferimi i Mallrave
 • Përgjegjësitë kontraktuale dhe financiare/administrative të shoqerise tregtare
 • Likuidimi i shoqerise tregtare të zakonshme dhe përfundimi i partneritetit
 • Proceset e mbledhjes/ristrukturimit te te ardhurave/ borxheve

Shoqeri tregtare me përgjegjësi të kufizuar (Kodi Tregtar Turk nenet 573-644)

 • Themelimi i një shoqerie tregtare me përgjegjësi të kufizuar
 • Mospërputhjet procedurale te hasura në transferimin e aksioneve
 • Përgjegjësia e aksionarit për borxhet tatimore
 • Përgjegjësitë kontraktuale të Kompanisë (të tilla si kontratat e qiramarrjes se makinave ose makinerive etj.)
 • Probleme ndërmjet Ndërmarrjes dhe Punonjësve

Shoqëri tregtare anonime (Kodi Tregtar Turk nenet 329-562)

 • Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme
 • Kompetenca e Përfaqësimit
 • Transferimi i Menaxhimit dhe Përfaqësimit
 • Rritja dhe Rënia e Kapitalit
 • Mbajtja e skedarëve të punonjësve
 • Probleme ndërmjet Ndërmarrjes dhe Punonjësve
 • Detyrimet e Kompanisë që rrjedhin nga Garancitë e Hipotekat

Kooperativat (Ligji nr. 1163 Mbi Kooperativat)

 • Themelimi i Kooperativës
 • Konvertimi i kooperativës në shoqeri kapitale (ndryshimi i llojit)
 • Problemet e menaxhimit dhe mbikëqyrjes së kooperativës
 • Dorëheqja dhe/ose largimi i aksionarëve
 • Problemet financiare dhe administrative të kooperativës
 • Rastet që rrjedhin nga përgjegjësia e bordit të drejtorëve ndaj aksionarëve
 • Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Zyra jone e Konsulencës Ligjore Bol & Günal,

 • Themelimi i kompanive të zakonshme dhe tregtare (kapitale)
 • Përgatitja dhe rishikimi i kontratave të nevojshme në funksionimin e kompanisë
 • Mbledhja e te ardhurave dhe strukturimi i borxheve
 • Përmbushja e detyrimeve ligjore që rrjedhin nga legjislacioni i punës
 • Përmbushja e detyrimeve qe rrjedhin nga ligji për mbrojtjen e të dhënave personale
 • Sigurimi i asistencës juridike për detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia me bankën, llogaritë e arkëtueshme, hipotekat, konkordato dhe falimentimet
 • Sigurimi i asistencës juridike për temat qe lidhen me ligjin e pronësisë intelektuale (emri tregtar, marka tregtare, patenta, etj.)

dhe ne çeshtje te tjera te ngjashme ofron konsulence ligjore. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë të avokatisë.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019