Davalar & Makaleler

ŞİRKETLERİN UYGULAMADA KARŞILAŞTIĞI HUKUKİ SÜREÇ VE PROBLEMLER

19 Eylül 2019

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer özel kanunlarda şirketle ilgili ayrıntılı düzenlemelere verilmekte olup; şirket, iki veya daha fazla kişinin mal veya emeklerini belli amaçla birleştirmek suretiyle oluşturdukları ortaklık olarak tanımlanabilecektir.Belirtelim ki, yasal düzenlemeler kapsamında limited şirketler ve/veya anonim şirketler, tek bir kişi ile de kurulabilecektir.

Uygulamada en çok karşılaşılan şirketler; adi şirket (Türk Borçlar Kanunu m.620 ila m. 649), limited şirket (Türk Ticaret Kanunu m.573 ila m.644), anonim şirket (TTK. m.329 ila m.562), kooperatiflerdir. (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu)

Uygulamada şirketlerin karşılaştığı durumları şu şekilde ifade edebiliriz.

ADİ ŞİRKET (TBK.m.620 ila m.649)

 • Ortakların Borçlardan Dolayı Sorumluluğu
 • Payların Devri / Borçların Devri / Malların Devri
 • Şirketin Sözleşmesel ve Mali/İdari Sorumlulukları
 • Adi Şirketin Tasfiyesi ve Ortaklığın Sona Erdirilmesi
 • Şirketin Alacak/Borç Tahsilat/Yapılandırma Süreçleri

LİMİTED ŞİRKETLER ( TTK m.573 ila m.644 )

 • Limited Şirketin Kuruluşu
 • Payların Devrinde Karşılaşılan Usuli Aykırılıklar
 • Pay Sahibinin Vergi Borçlarından Sorumluluğu
 • Şirketin Sözleşmesel (Makine veya Araç Kiralama Sözleşmeleri vb. gibi) Sorumlulukları
 • Şirket ile Çalışan Personel Arasında Yaşanan Problemler

ANONİM ŞİRKET ( TTK. m.329 ila m.562 )

 • Genel Kurul Toplantısının Yapılması
 • Temsil Yetkisi
 • Yönetim ve Temsilin Devri
 • Sermaye Arttırılması ve Azaltılması
 • Çalışan Personellerin Özlük Dosyalarının Tutulması
 • Şirket ile Çalışan Personel Arasında Yaşanan Problemler
 • Şirketin İpotek, Teminat Mektuplarından Doğan Sorumlulukarı

KOOPERATİFLER ( 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu )

 • Kooperatifin Kuruluşu
 • Kooperatifin Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi (Tür Değişikliği)
 • Kooperatifin Yönetim ve Denetim Sorunları
 • Ortakların İstifası ve/veya İhracı
 • Kooperatifin Finansal ve Yönetimsel Sorunları
 • Yönetim Kurulunun Ortaklara Karşı Sorumluluğundan Doğan Davalar
 • Genel Kurul Toplantısının Yapılması

Sonuç olarak belirtmemiz gerekir ki;

-Adi ve Ticaret (Sermaye) Şirketlerinin Kurulması,
-Şirket İşleyişi İçerisinde Gerekli Sözleşmelerin Hazırlanması ve Revize Edilmesi,
-Alacak Tahsili ve Borç Yapılandırması,
-İş Hukuku Mevzuatından Kaynaklı Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
-Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanundan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
-Banka ile İlişkiden Doğan Yükümlülüklerde, Rehinli Alacak, İpotek, Konkordato ve İflas,
-Fikri Mülkiyet Hukukunu İlgilendiren (ticaret unvanı, marka, patent vs.)

konular şirketlerin başlıca karşılaştığı hukuki süreç ve problemleri teşkil etmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019