Davalar & Makaleler

676 SAYILI OHAL KHK’SI İLE DEVLET MEMURLUĞUNA ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLARA EKLENEN “GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE/VEYA ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMIŞ OLMAK.” HÜKMÜ GEREKÇE GÖSTERİLEREK İDARE TARAFINDAN ATAMA İŞLEMİNİN YAPILMAMASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

08 Eylül 2019

676 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sı öncesinde süregelen uygulamada, 14/02/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümleri gereğince; yalnızca kamu kurumlarının gizlilik dereceli birimlerinde çalıştırılacak memurlar, askeri personel, emniyet personeli, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması yasal bir yükümlülük olarak belirlenmişti. Kamu kurumlarının KPSS (A) grubu veya KPSS (B) grubu kadroları ve yine öğretmenlik, din hizmetleri ilişkin yapılacak atamalarda ise, güvenlik ve arşiv araştırması yapılması bir şart olarak aranmayıp, atama yapılmadan önce atamaya esas belgeler arasında adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı alınmaktaydı.

676 sayılı Olağanüstü Hak KHK’sı ile getirilen düzenleme çerçevesinde ise, 657 sayılı Kanun'un genel ve özel şartları düzenleyen 48'inci maddesinde “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartına yer verilmiştir. Bu düzenleme ile güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmadan sınavı kazanan adaylar veya kamu kurumlarına yerleştirilenler hakkında güvenlik soruşturması neticesi alınmadan atama yapılması mümkün olamayacak, ayrım gözetmeksizin kamuya yapılacak tüm atamalardan önce atamaya hak kazanan kişiler hakkında bu işlem yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştıması Yönetmeliği’nin 4.maddesinin f fıkrasında “Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını”, ve yine Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Taraması Yönetmeliği’nin 4.maddesinin g fıkrasında “Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini” demek suretiyle güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının amacı düzenlenmiştir.

Ancak belirtelim ki uygulamada, idarenin yetkisini Kanun ve Yönetmelik’in çizdiği sınır doğrultusunda kullanmadığı, yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının somut verilere dayanmadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. İdarenin güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yetkisini sınırsızca ve hakkaniyete aykırı olarak kullandığı durumlarda ise, idarenin işlemlerine karşı başlatılacak hukuki yollar aracılığıyla atama işlemi yapılmayanlar haklarına kavuşabileceklerdir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019