Davalar & Makaleler

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANS DEVRİ

29 Ağustos 2019

Elektrik ikincil bir enerji kaynağıdır ve elektrik; “suyun potansiyel enerjisinin kullanıldığı nükleer santrallerde; atom parçacıklarını ayıran veya birleştiren, fizyon veya füzyon enerjisinin kullanıldığı nükleer santrallerde ya da rüzgar, güneş veya jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı santrallerde üretilebilir”. Üretilen elektrik, iletim ve dağıtım hatları ile tüketiciye ulaşır. Elektrik, günümüzde kişilerin hayatını devam ettirebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur ki bu durum evsel tüketici olan konut tüketicileri ile sanayi tüketicilerinin her ikisi açısından geçerlidir. Elektrik, hem başka malların üretilmesi için kullanılan bir aramal, hem de başlı başına nihai maldır1.

Günümüzde 14/3/2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu2 elektrik alanını düzenleyen temel kanundur. 6446 sayılı kanunun 2. maddesine göre, kanunun kapsamı ise; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kurulması ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usul olarak belirlenmiştir.

Piyasada, 6446 sayılı kanunun hükümlerine göre lisans almak koşuluyla yürütülebilecek faaliyetler şunlardır:

 • Üretim faaliyeti
 • İletim faaliyeti
 • Dağıtım faaliyeti
 • Toptan satış faaliyeti
 • Perakende satış faaliyeti
 • Piyasa işletim faaliyeti
 • İthalat faaliyeti
 • İhracat faaliyeti.

Bir kamu hizmetinin idarece verilen bir izinle özel hukuk kişilerine gördürülmesi usulüne lisans denir. Kamu hizmetinde o hizmetin asıl sahibi ve sorumlusu idaredir. Özel hukuk kişilerinin kamu hizmetini yerine getirirken yetersiz kalırlarsa idare derhal harekete geçerek gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca idare, kamu hizmetinin düzenlenmesinde ve gerekli görülen değişiklikleri yapma konusunda da görevli ve yetkilidir. Lisans sahibi bu duruma katlanmak zorundadır. Bu nedenle lisans alan özel hukuk kişisi bir kamu hizmetini yürütmede keyfi davranamaz ve o hizmeti kesintiye uğratamaz. Bu şekilde davrandığı takdirde lisansın geri alınması da dâhil olmak üzere birçok yaptırımla karşılaşabilmektedir.

Böylece ilk şartlardan birisi, lisans başvurusunda bulunabilecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim veya limited şirket olarak kurulmaları zorunluluğudur. Ayrıca anonim şirketler için borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı olması şartı aranır.

Lisans başvurularının yapılmasından sonuçlandırılmasına kadar takip edilmesi gereken süreç, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (EPLY)’nin 20-23. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, lisans başvurusu 20. maddede öngörülen şekilde yapıldıktan sonra 21. maddede belirtilen usulle inceleme ve değerlendirme süreci başlatılacak ve 22. madde uyarınca inceleme ve değerlendirme tamamlandıktan sonra, 23. maddeye uygun olarak lisans başvurusu sonuçlandırılacaktır.

Lisanslar kural olarak devredilememektedir ancak devredilememesinin istisnası vardır. Bunlar:

 • Lisans sahibi tüzel kişi Türk Ticaret Kanunu uyarınca birleşme ve bölünme yoluyla hak ve yükümlülüklerini başka bir tüzel kişiye devredebilmektedir.
 • Üretim lisansına sahip tüzel kişi Kurulun onayını almak koşuluyla, hak ve yükümlülüklerini aynı ortaklık yapısıyla kurulmuş başka bir tüzel kişiye devredebilir.
 • Deviralan yeni tüzel kişi lisans alma şartlarını sağlamak zorundadır. Şartları sağladığı takdirde kendisine eski lisansın devamı mahiyetinde yeni lisans verilmektedir.
 • Üretim lisansına sahip tüzel kişi üretim tesisini devir ya da kiralama yoluyla lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen başka bir tüzel kişiye devredebilmektedir. Devir veya kiralama gibi kullanım hakkını değiştiren işlem için Kurul onayının alınması ve devir işlemi gerçekleşmeden yeni tüzel kişinin kurumdan lisans alması gerekmektedir.
 • Lisans sahibi tüzel kişiye finansman sağlayacak finans kuruluşlarının Kurul onayını alarak ve yeni yatırımcının da lisans alma şartlarına sahip olması koşuluyla yeni lisans verilebilmektedir (EPLY, m.5/3).
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019