Davalar & Makaleler

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (KAN PARASI, ÖLÜM TAZMİNATI, DİYET BORCU)

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
Kurucu Avukat

0538 275 63 57

epikpartnershukuk@gmail.com

26 Ağustos 2019

Bir insanın ölümü hukuki anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu durum bazı zararlar meydana getirmiş olabilir. İşte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu mad. 53/3 nün öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu meydana gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu hükme göre, ölenin yardımından faydalananlar, bu yüzden yoksun kaldıkları faydayı, tazminat olarak, sorumludan isteyebilirler. Buna “ destekten yoksun kalma tazminatı” denir. Uygulamada kan parası, ölüm tazminatı, diyet borcu olarak da adlandırılmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 53. maddesinin birinci fıkrası üçüncü bendinde yer alan düzenleme, sorumluluk hukukunda en çok uygulama alanı bulan hükümlerdendir. Sıklıkla karşılaşılan ve bir kısmı ölümle sonuçlanan trafik ve iş kazaları sonucunda, destekten yoksun kalma tazminatı talepli birçok dava açılması söz konusudur.

Destekten yoksun kalma tazminatı maddi bir tazminat olup, hukuki mahiyeti gereği bağımsız ve doğrudan doğruya destek görenlerin kişiliklerinden doğmaktadır. Bağımsızlık özelliğinin bir parçası olarak, bu tazminat talebi miras, kan bağı ve diğer yakınlık ilişkilerinden kaynaklanmadığı gibi, herhangi bir hukuki ya da akdi bağa bağlı olarak kurulmadığından nafaka alacağı gibi değerlendirilemez.

Yargıtayın ifadesi ile, destekten yoksun kalma davası ile davacı, miras bırakanlarının (ölenin) doğmuş bir hakkını değil, kendilerine yardım eden kimsenin gelirinden ve yardımından yoksun kalmaları sebebiyle muhakkak olan, fakat halele uğratılan menfaatleri oranında uğradıkları zararın giderilmesi istemektedir.

Desteğin ölümü, destek olunan kişilere, desteklik ilişkisinin artık yürütülemeyecek olmasından dolayı destekten yoksun kalma zararı olarak yansımaktadır. Hukukumuzda “ Haksız fiiller ve diğer akit dışı sorumluluk sebepleri”, “Akitten doğan sorumluluk” ve “Vekaletsiz iş görme” olarak sınıflandırılan başlıca üç kaynağı bulunan bu tazminat türünde, özellikle “Akitten doğan sorumluluk” konusunda farklı Kanunlara ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Tazminat talebinin özellikleri arasında yer alan tazminat talebinin bağımsızlığı, haczedilemezliği, temliki hususunda TBK mad. 183/1 hükmünün uygulanabilirliği, ölen zarar verenin mirasçılarına yöneltilmesi, duruma bağlı olarak destekten yoksun kalan kişinin ölümü halinde onun mirasçılarına intikali imkanı, takasının mümkün olmaması bu tazminatın diğer maddi tazminat taleplerinden ayrı tutularak TBK’ da ayrı bir hükümle ifade edilmesine yol açmıştır.

Destekten yoksun kalma tazminatının talep edilebilmesi için, öncelikle desteğin ölmesi, ölüm olayından dolayı bir sorumlunun bulunması, destek ile destek gören arasında kanıtlanabilir bir bakım ilişkisinin varlığı ve şüphesiz bu ilişkinin niteliği itibariyle devamlı ve süreklilik arzeden bir yapıya sahip olması gereklidir. Kanun hükmü gereği, desteğin ölümü dışındaki bir sebeple bakım gücü azalma veya ortadan kalksa bile, destek görenler tazminat talep edemez.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019