Davalar & Makaleler

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NDE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

25 Temmuz 2019

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında tanınan hakların iç hukukta ihlal edilmesi ve bu ihlalin sonuçlarının iç hukukta giderilememesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) bireysel başvuru yapılabilir.

Bireysel başvuru yoluyla ilgili olarak bilinmesi gereken şeylerden biri her ihlalin tazminatı doğurmamasıdır. AİHM’in asıl görevi taraf devletlerin AİHS’e uygun davranıp davranmadıklarını tespitidir.

Bireysel başvuruyu, devlet tarafından hakları ihlal edilen herkes açabilir. Gerçek kişiler, özel tüzel kişiler ve yabancılar bireysel başvuruda bulunabilir. Hatta topluca zarara uğramışlarsa tüzel kişiliğe sahip olmasa bile kişi toplulukları da bireysel başvuru yapabilir.

Başvuru şartları
  • Temel haklara yapılan ihlal veya ihmal, kamu gücü kullanan kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
  • İhlal edilen hak AİHS kapsamında olmalıdır. Bu haklar Anayasa Mahkemesinde yapılan bireysel başvuru kapsamındaki haklarla aynıdır.
  • İç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. İç hukuk yolları; zorunlu idari yollar, dava açma ve kanun yolları ve Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvurudur.
  • Başvuru, iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 6 ay içinde yapılmalıdır. Başvuru yapılması
  • Başvuru, sözleşmeye taraf devletlerin herhangi birinin diliyle yapılabilir. bu nedenle Türkçe de yapılabilir. Fakat başvurunun baştan itibaren İngilizce veya Fransızca yürütülmesi süreci hızlandıracaktır.
  • Başvuru, mahkemenin hazırladığı başvuru formunun doldurulması ile yapılır. Tüm deliller forma eklenir. Hazırlanan dosya posta yoluyla mahkemeye gönderilmelidir.
  • AİHM’de bireysel başvuru yolu haraca tâbi değildir.
Başvurunun incelenmesi

Mahkemeye ulaşan başvurular ön incelemeden geçer. Ön inceleme sonrasında dosya esastan incelenir. Esas hakkında karar verildikten sonra üst daireye 3 ay içinde temyiz etmek mümkündür.

AİHM kararı ve uygulanması

AİHM kararı tespit niteliğindedir. İhlali doğrudan ortadan kaldırmaz. Başvurucunun zararı mevcutsa bu zararın giderilmesi için maddi veya manevi tazminata hükmeder.

AİHM kararı doğrudan icraya konulamaz. Kararın icrası için Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir.

Başvurucu lehine verilen karar sonucunda yargılanmanın yenilenmesi talep edilebilir.

AİHM’de bireysel başvuru yapılması iç hukukumuzdan farklı hukuk ve dil bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle konusunda uzman avukatlara danışılması yerinde olacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019