Davalar & Makaleler

USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ

08 Ağustos 2023

Türk Ceza Kanunu’nun Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar kısmı içerisinde TCK. 196’ncı maddesinde düzenlenen usulsüz ölü gömülmesi suçu, ölü gömülmesi için ayrılmış yerlerden başka bir yere ölünün gömülmesi veya ölüyü gömdürmek fiilleri ile oluşabilen bir suçtur.

Bu suç genel bir suç olduğu için herkes fail olabilir yani fail, ölü gömen veya ölü gömdüren herkes olabilecektir. Bu maddenin düzenlenmesinin amacı kamu sağlığının korunmasıdır. Kasten işlenen bir suç olup, fiil hukuka aykırılık taşımalıdır. Bu suç tek başına işlenebileceği gibi iştirak halinde de işlenebilir. Bu suça teşebbüs mümkün olup, ölünün gömülmesi, üzeri kapatılması halinde suç tamamlanmış olur. Usulüne uygun olarak veya yetkili makamların izninin olması durumunda ise, fiil hukuka uygun olacağı için bu suç oluşmayacaktır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu “Mezarlıklar ve Ölülerin Defni” başlıklı m.211’de, “Mezarlık ittihaz olunan yerlerden başka yerlere ölü defni memnudur. Fevkalade hallerde ve sıhhi mahzur mevcut olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı karariyle muayyen ve malüm mezarlıklar haricinde ölü defnine müsaade edilir.” denilmektedir.

Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Usulsüz ölü gömülmesi suçunun soruşturması ve kovuşturması için şikayet aranmamakta, süreç re’sen yürütülmektedir. Usulsüz ölü gömülmesi suçu uzlaşmaya tabi değildir. Ön ödeme kurumu ise, bu suç için uygulanabilmektedir.

Kovuşturma sürecinde görevli mahkeme ise, asliye ceza mahkemesidir.

Yargıtay kararlarına göre usulsüz ölü gömülmesi suçu şu şekilde örneklendirilebilir:

“Sanığın üzerine atılı suçun hükümden sonra, 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değişik 5237 sayılı TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamına girdiği anlaşıldığından, sanık hakkında önödeme prosedürü uygulanarak, sonucuna göre sanığın hukukî durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,” (Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/4820 E., 2019/4611 K.)

“…

B) Sanık ... hakkında “Usulsüz Ölü Gömme” suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesinde; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 211. maddesindeki "Mezarlık ittihaz olunan yerlerden başka yerlere ölü defni memnudur. Fevkalade hallerde ve sıhhi mahzur mevcut olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı karariyle muayyen ve malum mezarlıklar haricinde ölü defnine müsaade edilir" hükmü ile mezarlık olarak belirlenen yerler dışında ölü defninin yasak olduğu hususunun düzenlendiği, aynı Kanunun 213. maddesinde köyler için tesis edilecek mezarlıkların mülki amirlikçe belirleneceği, yine aynı konuyu düzenleyen 19.01.2010 tarihli R.G.'de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliği’n 39. maddesinde mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defninin, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 211'inci maddesinde belirtilen istisna haricinde yasak olduğu belirtilmiş olup; somut olayda müteveffa ….. sanıklar tarafından yukarıda belirtilen istisnai durumlar kapsamında bulunmamasına rağmen herhangi bir izin alınmadan mülki amirlik tarafından mezarlık yeri olarak belirlenmeyen yere defnedildiği anlaşılmış olup; dosya içeriğine göre, sanığın usulsüz ölü gömme suçu sabit olduğu halde sanığın mahkûmiyeti yerine suç kastı ile hareket etmediği şeklinde yasal olmayan gerekçeyle beraatine karar verildiği ancak; hükümden sonra 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunu’n 12. maddesi ile değişik TCK.’nın 75. maddesi gereğince usulsüz ölü gömme suçunun ön ödeme kapsamına alınması nedeniyle, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş …” (Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2020/16689 E., 2021/4588 K.)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019