Davalar & Makaleler

GÜVENCE HESABI

21 Temmuz 2023

Bir trafik kazası neticesinde riziko gerçekleşmiş olsa dahi sigorta teminatı mevcut değilse zarar gören, karşısında mesuliyeti üstlenebilecek bir kişi bulamayabilir. Örneğin, kaza ve zarara yol açan aracın tespit edilememesi veya zorunlu sigortası yaptırılmaksızın trafiğe çıkması gibi hallerde, zarar gören kural olarak sigorta teminatından yoksun kalacaktır. İşte bu gibi hallerde, zarar görenlerin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde “Güvence Hesabı” (eski tabiriyle Garanti Fonu) adı altında bir kuruluştan yararlanmalarına imkan sağlanmıştır.

Güvence hesabı, trafik kazaları neticesinde zarar görenlere belli koşularda sigorta yapan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının tespit edilemediği durumlarda mağdurlara karşı sorumluluğu bulunan kamusal nitelikte ayrı bir tüzel kişiliği olan sigorta şirketidir.

Zorunlu sigortaların sağladığı teminatlar kapsamında yalnızca kalıcı bedensel zarar ve ölüm hallerinde tazminat ödemekle mesuldürler. Zorunlu sigortalara ilişkin olarak kanunda belirtilen kapsam dahilinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan teminat miktarıyla sınırlı olarak karşılanması amaçlanmaktadır.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Zorunlu Sigortalar :

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri

Güvence Kapsamı :

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişinin uğradığı bedensel zararlar,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
 • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, araç işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde kişiye gelen bedensel zararlar.
 • Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlar.

Yani sigortalı veya sigorta yaptırmakla yükümlü kişi tespit edilemediyse, riziko meydana geldiğinde sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa, sigorta şirketinin ruhsatı mali yetersizlik sebebiyle iptal edildiyse veya sigorta şirketi iflas ettiyse, çalınmış bir araç kaza yaptığı halde işleten sorumlu tutulamıyorsa güvence hesabına başvurulabilir. Bu sistemin sorumluluk kapsamına giren bir durumun meydana gelmesi halinde hak sahipleri veya bu durumun meydana gelmesinden dolayı zarara uğrayan üçüncü kişilerin zararı öğrendikleri tarihten itibaren iki yıl ve her halde olayın üzerinden 10 yıl geçmeden istenilen belgelerle birlikte yazılı şekilde başvuruda bulunması gerekir.

Güvence Hesabı, zarar görenin maluliyeti nedeniyle uğradığı sürekli iş göremezlik zararından kural olarak sorumlu olmasa da Yargıtay’a göre trafik kazalarında, sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar ile rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvuru yapılması mümkündür. Güvence Hesabı tedavi giderlerinden de sorumlu olmakla birlikte tedavi gideri kapsamında olan yaşam boyu bakım giderlerinden de sorumludur. Kişi trafik kazası neticesinde yaşam boyu bakıma muhtaç kalabilir. Yaşam boyu bakımın içerisine kişinin bakımı, hastaneye gidip gelmesi, ilaçları, hasta bakıcı yardımcı maaş ve ücretleri girmekte olup yaşam boyu bakım gideri de tedavi giderleri kapsamındadır. Güvence Hesabı bu zarar kaleminden de Yargıtay’a göre sorumludur.

Kısacası, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmişse ve kazaya neden olan motorlu aracın kimliğinin belirsiz olması, kaza sırasında geçerli bir poliçesi olmaması yahut eksik olması, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin iflas etmiş olması, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin ruhsatının iptal edilmiş olması, çalınan veya gasp edilen araçlardan dolayı işletenin sorumlu tutulamaması durumlarında kazazedeler Güvence Hesabına başvurarak belirli limitler dahilinde zararlarını karşılayabilirler.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019