Davalar & Makaleler

BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA

03 Temmuz 2023

A. Suçun Tanımı

1593 sayılı Kanun'un 57’nci maddesinde; ülke genelinde görüldüğünde ihbar edilmesi zorunlu salgın ve bulaşıcı hastalıkların tek tek sayılmak suretiyle (numerus clausus) açıkça yazıldığı, madde metninde "gibi, ve benzeri" şeklinde ifadelere yer verilmediği görülmektedir. Ancak aynı Kanun'un 64’üncü maddesinde, 57’nci maddede sayılanlar dışında (başkaca) bir salgın veya bulaşıcı hastalık baş göstermesi halinde, bu hastalığın da salgın ve bulaşıcı bir hastalık olarak ilan edilmesi ve bu hastalığa karşı, yine aynı Kanun'da açıkça yazılı tedbirlerin alınması hususunda Sağlık Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmektedir. Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle tedbirlerin alınmasında Sağlık Bakanlığının yetkili olduğu ortaya konulmuştur.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu, bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmamasıdır. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu, Türk Ceza Kanunu(TCK.)’nda “Topluma Karşı Suçlar” arasında “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmektedir. Bu suçun hukuki konusunu halkın sağlığının korunmasına ilişkin kamusal yarar oluşturmaktadır.

B. Suçun Unsurları

Fail ve Mağdur: Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçunun faili yetkili makamlarca alınmış olan tedbirlere uymayan herkes olabilir. Bu suçun mağdurunu ise aldığı tedbirlere uyulmayan yetkili makamdır.

Fiil: Bu suçun hareket ögesini bulaşıcı hastalığa yakalanmış ya da bu hastalıktan ölmüş kişinin bulunmuş olduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınmış olan tedbirlere uymamak oluşturmaktadır.

Tedbir yetkili makamlarca alınmış olduğu için suç, idarenin düzenleyici işlemine uymamaktadır. İdarenin işlem yetkisinin doğmuş olması için bulaşıcı bir hastalık olmalı ve bu hastalığa yakalanmış olmalı ya da bu hastalıktan birisi ölmüş olmalıdır. Bulunan yer de karantinaya alınmış olması zorunlu olmalıdır. Düzenleyici işlem hukuka uygun olmalıdır; işlem sakat ya da hukuka uygun değilse bu düzenleyici işleme uymamak da suçu oluşturmaz.

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu her türlü hareketle işlenebileceği için serbest hareketli bir suçtur. Suçun tamamlanabilmesi için yetkili makamlarca alınan tedbirlere herhangi bir şekilde failin uymaması yeterlidir. Hareket icrai şekilde olabileceği gibi, ihmali şekilde de gerçekleştirilebilir.

Manevi Unsur: Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu kasten işlenebilir.

Yetkili makamların almış olduğu tedbirleri bilmemek hukuki bir hatadır. Ceza kanunu bilmemek ise mazeret sayılmamaktadır. Fakat fail, fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşmüşse bu hatasından yararlanacaktır. (TCK. m. 30/4)

Hukuka Aykırılık Unsuru: Hukuka uygunluk nedenleri, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu ile bağdaşmamaktadır.

C. Ceza Miktarı

TCK. m.195’te bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişinin iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği düzenlenmiştir.

D. Yargılama Usulü

  • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçunun soruşturması ve kovuşturması için şikayet aranmaz; re’sen yapılmaktadır.
  • Görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
  • Uzlaşmaya tabi değildir.
  • Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019