Davalar & Makaleler

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE ALT KİRA SÖZLEŞMESİ

26 Mayıs 2023

Kira sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Kiraya veren ve kiracı arasında yapılan bu sözleşmeyle kira süresi boyunca, ev-iş yeri sahibi yani kiraya veren belirlenen tarihlerde olacak şekilde kira bedellerini almayı ve kiracı ise belirlenen sürenin sonuna kadar kiralamış olduğu iş yeri veya konuttan yararlanmak istemektedir. Kira sözleşmesinin sonuna kadar da taraflar sözleşmeye bağlıdırlar.

Kiracının kiralananı kısmen veya tamamen başka birisine kiraya vermesi ile de alt kira sözleşmesi oluşur. Böylece ortaya iki tane kira sözleşmesi çıkmış olacaktır. İlk yani asıl kira sözleşmesinin sona ermesi ile alt kira sözleşmesi de son bulacaktır.

Kira sözleşmesinde kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiracı, kiralananı 3. bir kişiye kiralayamayacaktır. Kira sözleşmesine alt kira yasağı konusunda bir hüküm konmuşsa bile, bu kiraya verenin yazılı rızasının olması ile artık aksi gerçekleşebilecektir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 322’nci maddesinde “Alt kira ve kullanım hakkının devri” başlığı altında konut ve çatılı işyeri kiraları için alt kira sözleşmesi yapılması için şartlardan bahsedilmiştir. Türk Borçlar Kanunu 322’nci maddesinde;

  • Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.
  • *Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.*
  • Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.”

ilgili hususlar hüküm bulmuştur.

Kira sözleşmesinin sonuna kadar taraflar sözleşmeye bağlıdırlar. Sözleşmede kararlaştırılan kullanım biçimi, tarafların karşılıklı olarak belirlediği kullanım biçimini ve kiralananın özgülendiği amacı da ifade eder. Kiracının kira ilişkisinden doğan özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu vardır.

Bu nedenlerle asıl kiracının 3. kişiye kiralananın kullanımını, kiraya verenin izni yani yazılı rızası olmaması durumunda vermesi, kiralaması halinde sorumluluğu oluşacaktır. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiraya veren kiracıya en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur ihtarnamenin tebliğ edilmesinden sonra kiracı, sözleşmeye aykırılık oluşturan durumu eski hale getirmez ise kiralayanın tahliye davası açma hakkı doğar. Alt kira yasağına aykırılık olması durumunda bir cezai yaptırım bulunmamaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 316’ncı maddesinde kiracının özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu düzenlenmiştir.

  • Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.
  • Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecektir.
  • Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilecektir.
Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019