Davalar & Makaleler

HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU

23 Mayıs 2023

A. Suçun Tanımı

Haberleşmenin engellenmesi suçu, kişiler veya kamu kurumları arasındaki haberleşme ile basın yayın organlarının yayının hukuka aykırı olarak engellenmesidir. Bu suç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK.)’nda “Hürriyete Karşı Suçlar” arasında düzenlenmektedir. Anayasamızın 22. Maddesinde de haberleşme hürriyeti koruma altına alınmıştır.

Haberleşmenin engellenmesi suçunun hukuksal konusu haberleşme özgürlüğü ile basın özgürlüğü iken; maddi konusunu haberleşme ve yayın oluşturmaktadır. Bu suç, genel bir suç olduğu için herkes bu suçun faili olabilecektir.

B. Suçun Unsurları

TCK. m. 124/1’inci maddesine göre haberleşmesi engellenen gerçek kişi, suçun mağduru olabilecekken, TCK. m.124/2 ile TCK. m.124/3 hükümleri kapsamında mağdur herhangi bir kamu kurumu veya yayını engellenen herhangi bir basın ve yayın organı olabilecektir.

Bu suçun hareket öğesini haberleşmenin engellenmesi oluşturmaktadır. Serbest hareketli bir suçtur. Kişiler ya da kamu kurumu arasındaki haberleşmenin herhangi bir fiille hukuka aykırı olarak engellenmesiyle haberleşmenin engellenmesi suçu oluşmaktadır. Fiil, fiziksel bir hareket olabileceği gibi elektronik ortamda gerçekleştirilebilen bir hareket de olabilir. Bu nedenle e-postaların engellenmesi de bu suç kapsamındadır.

Haberleşmenin engellenmesi suçunda teşebbüs mümkün olup, belirtelim ki suç haberleşmenin engellenmesiyle tamamlanmaktadır. Fail tek fiille birden çok kişinin haberleşmesini engellemişse, zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır.

Haberleşmenin engellenmesi suçunda fail, haberleşmenin içeriğini öğrenmemektedir. Eğer içeriğini öğrenmeye dair bir eylemde bulunursa haberleşmenin engellenmesi suçu değil, haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu oluşur. Görevin ifası nedeniyle haberleşmenin engellenmesi halinde ise, bu suçu oluşmayacaktır.

Haberleşmenin engellenmesi suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için kast yeterli olup failin saiki ve amacı önem taşımamaktadır.

C. Ceza Miktarı, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

  • TCK. m. 124/1’de, “Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde,” altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunacağı,
  • TCK. m. 124/2’de, “Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi,” bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,
  • TCK. m. 124/3’de, “Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde,” ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunacağı,

belirtilmiştir.

Haberleşmenin engellenmesi suçunda zamanaşımı, suçun işlenmesinden itibaren 8 yıldır. Haberleşmenin engellenmesi suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Haberleşmenin engellenmesi suçunun soruşturması ve kovuşturması için şikayet aranmaz; re’sen yapılır.

TCK. m.124’te haberleşmenin engellenmesi suçunun üç farklı halinin de kovuşturulmasında görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılacaktır.

Yargıtay kararlarına göre haberleşmenin engellenmesi suçu şu şekilde örneklendirilebilir:

*“ …kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı biçimde engellenmesi suçunun tüzel kişilere yönelik olarak işlenmesi mümkün olmadığı, ancak gerçek kişilere yönelik işlenebileceğinden…” *(Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/9830 E. 2018/15169 K.)

“ …sanıkların amacının, telefon kablolarını çalmak olması, kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi yönünde bir kastlarının olmaması karşısında, sanıkların üzerlerine atılı bu suç yönünden, suçun manevi unsurunun gerçekleşmemesi sebebi ile, beraatlerine…” (Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2014/29116 E. 2017/3121 K.)

“Sanıkların mağdureyi zorla araca bindirip kaçırmasının ardından seyir halinde oldukları sırada üzerindeki cep telefonunu almaları şeklinde gerçekleşen olayda, mağdureyi zorla hürriyetinden yoksun kılan sanıklar yönünden ayrıca haberleşmenin engellenmesi suçunun kanuni unsurlarının oluşmadığı gözetilerek müsnet suçtan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi,

kanuna aykırı, …” (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2013/10554 E. 2016/142 K.)

“Sanığın, olay günü mağdureyi uzun süre darp edip zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra evden ayrılırken mağdureye ait cep telefonunu alarak götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde haberleşmenin engellenmesi suçundan mahkumiyet hükmü kurulması …” (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/1650 E. 2018/3820 K.)

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019