Davalar & Makaleler

TEHDİT SUÇU (TCK. M.106)

11 Mayıs 2023

A. Suçun Tanımı

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK.) ’nun 106’ncı maddesinde “Hürriyete Karşı Suçlar” arasında düzenlenmektedir. Tehdit suçu, ileride gerçekleşmesi faile bağlı olan haksız bir saldırının, istenileni yapılmadığında uğranılacağının bildirilmesidir.

Bu suçun hukuksal konusu, kişinin hareket etme ve karar verme özgürlüğüdür. Uğranılacak haksız saldırının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tehdit eden kişinin iradesine bağlıdır. Bu saldırının mutlaka tehdit eden kişi tarafından gerçekleşmesi gerekmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla da gerçekleşebilir.

B. Suçun Unsurları

Genel bir suç olduğu için herkes tarafından işlenebilir. Tehdit suçu, ruhsal ve fizik olarak algılamada yeterliliği olan kişilere karşı işlenebilir. Bu yeterliliğe sahip olmayan kişilere işlenememe durumuna karşı, bu kişilerin yakınlarına yönelik fiil elverişli ise, tehdit suçu söz konusu olabilecektir.

Tehdit eylemine maruz kalarak iç sükuneti bozulan kişi, bu suçun maddi konusunu oluşturmaktadır.

Bu suçun hareket öğesini failin istediğinin yapılmaması durumunda mağdurun haksız bir saldırıya ileride uğrayacağının bildirilmesidir. Tehdidin konusu haksız bir zarar olmalı, haklı bir nedene dayanan istemler bu suçu oluşturmaz. Tehdit suçunun oluşması için tehdidin mağdurun önünde yapılması gerekmez; gıyabında da olabilir. Tehdidin, mağdurun veya yakınının yaşamına, vücut dokunulmazlığına, cinsel dokunulmazlığına yönelik yapılması bu suçun temel biçimini oluşturur. Ayrıca kişinin özgürlüğüne, onuruna, malvarlığına yönelik de olabilir. Tehdidin, malvarlığına yönelik veya sair bir kötülük olması durumunda kanun cezayı azaltıcı neden saymıştır.

Tehdit suçunun oluşması için konu olan haksız eylemin gerçekleşmesi gerekmez. Ancak tehdidin objektif olarak ciddi bir nitelik taşımalıdır, yani mağduru korkutmaya elverişli, uygun ve yeterli olmalıdır.

Bir hakkın kullanılması veya meşru savunma durumunda bu suçun hukuka aykırılığı ortadan kaldırılır.

Bu suç kasten işlenebilir. Suçun oluşması için tasarlamanın varlığı aranmaz ve saikin önemi yoktur.

C. Ceza Miktarı ve Suçun Nitelikleri Halleri

TCK. m. 106/1’de suçun temel hali düzenlenmiştir; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi,” altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. “Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine,” altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

TCK. m. 106/2’de ise nitelikli halleri düzenlenmiştir;

Tehdidin;

  • a) Silahla,
  • b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK. m.106/3 “Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”

Soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılır. Ancak malvarlığına yönelik veya sair bir kötülük olması durumunda soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlıdır.

Yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl (2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Yargıtay kararlarına göre tehdit suçu şu şekilde örneklendirilebilir:

“… senin hayatının a.. koyacağım. Bu yaptığın son yanlışlar, bekle beni her an arkanda olabilirim, o kelimeleri seçerek kullanmayı öğreteyim ben sana." şeklinde mesaj içeriğinin bulunması karşısında, bu ifadelerin; kullanıldığı şekil, yöneldiği kişi ve olayın kapsamından, katılanın hayatına tehdit mahiyetinde olduğu, dolayısı ile eylemin de bir bütün olarak tehdit suçunu oluşturduğu…”

“sanığın aracının bagajında bulunan tüfeği, katılan ...'in arkadaşı olan tanık ...'a gösterip, katılanı kastederek "bununla ...'i vuracağım, onun yüzünden beni ve eşimi sorguya aldılar" diyerek onu gıyabında tehdit ettiği şeklinde gerçekleştiğinin kabulü karşısında, eylemin TCK'nın 106/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturacağı…”

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019