Davalar & Makaleler

KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

06 Mart 2023

Kat mülkiyeti, arsa üzerinde inşa edilmiş, tamamlanmış bağımsız bölümlerin mülkiyetidir. Kat mülkiyeti sayesinde arsa üzerine inşa edilen yapının bölümleri için ayrıca tapu düzenlenir ve bu bağımsız bölümler devredilebilir hale gelir.

Yapıların tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmesi halinde kat mülkiyetine geçiş yapılabilir. Yapının kullanıma hazır hale gelmesi üzerine iskan belgesi alınabilir ve yönetim planı ve diğer belgeler hazırlanarak tapuya tescili istenebilir. Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

A. Kat Maliklerinin Başlıca Yükümlülükleri

  • Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
  • Kat malikleri ana gayrimenkulün bakımı ve korunmasından sorumludurlar.
  • Kat maliki aynı zamanda kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.
  • Kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat maliklerinden birinin yükümlülük ve borçlarını yerine getirmemesi halinde hâkimin müdahalesi istenebilir ya da borçları için icra takibi başlatılabilir. Hatta kat maliklerinden biri borçları ve yükümleri yerine getirmez ve bu durum artık çekilmez bir hale gelirse bağımsız bölümümün diğer maliklere devri talep edilebilecektir.

B. Kat Malikleri Kurulu ve Yönetici Atanması

Tüm kat malikleri, kat malikleri kurulunu oluşturur. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Yönetici, maliklerden biri olabileceği gibi dışarıdan başka biri de yönetici atanabilecektir. Veya yönetimin site yönetim şirketine devredilmesi mümkündür. Yönetici yaptığı işler nedeniyle hukuki ve cezai olarak sorumluluk altındadır.

Kat malikleri kurulunun yılda en az bir defa toplanması gerekir. Kat malikleri kurulunun toplanması ve karar alınmasında sıkça problemle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle çağrı ve toplantı usulü ile karar alma sayısına dikkat edilmesi gereklidir. Kurul kararlarına karşı aykırı oy kullanan her kat maliki, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde dava açabilir.

C. Ana Gayrimenkule Yapılacak Yenilik ve İlaveler

Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılabilmektedir. Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki gidere katılmak zorunda değildir.

D. Birden Fazla Blok Bulunan Yapıların Yönetimi

Site adı verilen birden fazla blok bulunan yapıların artışıyla birlikte, bu yapıların yönetimlerine ilişkin uyuşmazlıklar da artış göstermiştir. Birden fazla blok bulunması halinde uygulanacak kurallar yapının parsel durumuna, yönetim planına veya toplu yapı olarak tescil edilip edilmediğine göre değişiklik göstermektedir.

Toplu yapılar bir veya birden fazla parsel üzerinde kurulabilmektedir. Fakat parseller birden fazla ise bunların komşu olması gereklidir. Toplu yapılarda bloklar kendilerine ait alanlar için blok kat malikleri kurulu tarafından yönetilir. Toplu yapının ortak alanları ise toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir.

Farklı parseller üzerindeki yapılar, toplu yapı olarak tescil edilmeden Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olarak yönetilemez. Bu durumda her parselin kendi içerisinde yönetilmesi gerekir. Fakat farklı parsellerde birlikte site inşa edilmesi halinde parseller arasındaki ilişki Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre değil genel hükümlere göre düzenlenir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019