Davalar & Makaleler

KAMULAŞTIRMA DAVALARI

20 Şubat 2023

Kamulaştırma ile özel kişilerin mülkiyetindeki bir gayrimenkulün kamunun mülkiyetine geçirilmesi sağlanır. Kamulaştırma yoluyla kişilerin mülkiyet hakkı kısmen veya tamamen ortadan kaldırıldığından kanunla belirtilen usullere sıkı sıkı uyulmalıdır. Gayrimenkul üzerinden elektrik hattı geçirilmesi gibi irtifak kurulmasını gerektiren hallerde de kamulaştırma yapılması gereklidir.

Kamulaştırma yapılması için öncelikle gerekli bütçenin hazırlanmış olması gereklidir. Sonrasında yetkili idare tarafından kamulaştırmanın yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınmalıdır. Sonrasında yapılacak kamulaştırma kapsamındaki gayrimenkuller ve kamulaştırmaya ilişkin esaslar belirlenir.

A. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası

Kamulaştırma usulünde öncelikle satın alma ya da trampa usulü denenir. İdarenin satın alma ya da trampa davetine 15 gün içerisinde icabet edilmemesi halinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve gayrimenkulün idare adına tescili için idare tarafından dava açılır. Bu davada gayrimenkulün değeri belirlenir ve belirlenen bedel gayrimenkul sahibine ödenir. Gayrimenkulün kamulaştırma bedelinin belirlenmesi gayrimenkulün niteliğine göre değişir.

B. Kamulaştırma Kararının İptali Davası

Kamulaştırmaya konu gayrimenkulün bedelinin tespiti ve idare adına tescili talebiyle açılan davanın tebligatının gayrimenkul sahibine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için dava açılabilir. Bu dava bedele ilişkin değil kamulaştırmanın yapılmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ilişkindir.

C. Acele Kamulaştırma

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile öngörülen kamulaştırma usulü atlanarak doğrudan kamulaştırma yapılması acele kamulaştırma olarak adlandırılmaktadır. Bunun için Cumhurbaşkanlığı tarafından acelelik kararı alınarak kamulaştırılacak gayrimenkuller belirlenir ve ilan edilir. Acele kamulaştırma kararını takiben gayrimenkulün bedeli belirlenmek üzere dava açılır. Belirlenen bedel gayrimenkul sahibine ödenir.

Acele kamulaştırma kararına karşı kamulaştırma işleminin iptalinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılabilir. Bu dava ile gayrimenkulün kamulaştırılması şartlarının oluşmadığı, acele kamulaştırma şartlarının oluşmadığı gibi gerekçelerle dava açılabilir.

D. Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmayan Gayrimenkulün Eski Sahibine İadesi

Kamulaştırma tarihinden itibaren beş yıl içerisinde, gayrimenkul kamulaştırma amacına veya başka kuruma devredilmişse devir amacına uygun bir tesis veya işlem yapılmazsa ya da gayrimenkul olduğu gibi bırakılırsa eski malik gayrimenkulün kendisine iadesini isteyebilir. Eski malik, gayrimenkulün iadesini talep edebilmek için kamulaştırma bedelini ödemelidir. İade hakkının kullanılması için beş yıllık sürenin tamamlanmasından sonraki bir yıl içerisinde gayrimenkulün iadesi talep edilmelidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019