Davalar & Makaleler

DEVRE MÜLK HAKKI VE SÖZLEŞMESİ İLE DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ

03 Şubat 2023

A. Devre Mülk Hakkı ve Sözleşmesi

Devre mülk hakkı ve sözleşmesi Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (KMK) düzenlenmiştir.

KMK m. 57’deki hükme göre devre mülk hakkı, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı şeklinde ifade edilmektedir.

KMK madde 58/2 uyarınca, devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilecektir.

B. Devre Tatil Sözleşmesi

Devre tatil sözleşmesi, sağlayıcılar ile taşınmazdan zamanla sınırlı yararlanma hakkı talep eden devre tatil hakkı sahipleri arasında sözleşme özgürlüğü ilkesi çerçevesinde doğmuştur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği yasal düzenlemelerinde ayrıntısı ortaya konulduğu üzere, devre tatil sözleşmesi sağlayıcı ile devre tatil sahibi arasında akdedilen, belirli veya belirlenebilir bir tatil ünitesi ile ortak tesislerden yılın belirli veya belirlenebilir zamanlarında periyodik olarak yararlanma hakkını sürekli veya uzun yıllar boyunca sağlamaya yönelik, devre tatil hakkı sahibine belirli bir ücret karşılığında sözleşmenin karşı tarafına yöneltebileceği nisbi nitelikte alacak hakkı bahşeden, üçüncü kişilere devri ve mirasçılara intikali elverişli olan sözleşme veya sözleşmeler bütünüdür.

C. Uygulamada Karşılaşılan Hukuki Uyuşmazlık ve Problemler

Devre mülk ve devre tatil sistemlerine ilişkin yasal boşluklar nedeniyle hakların niteliği ve içeriğinde birçok karmaşa ve mağduriyetler yaşanmış olup, yasal düzenlemelerle hak sahiplerinin etkili olarak korunması hedeflenmektedir.

Uygulamada, tüketicilere verilen evraklar noter onaylı algısı yaratılabilmesi adına yevmiye numarası basılarak geçersiz şekilde hazırlanmaktadır. Tüketiciler de işbu mühür ve yevmiye kayıtlarına istinaden sözleşmenin geçerli olduğunu düşünmektedir. Ancak yapılan sözleşmelerin birçoğu geçersiz niteliktedir.

Yapılan sözleşmelere istinaden belirlenen ödemeler bittikten sonra tüketicilere verilen tapu senedi evrakı, çoğunlukla geçersiz niteliktedir. Her ne kadar bu sözleşmeler geçersiz olsa da, kendisine sahte tapu verilen kişilerden aidat adı altında haksız bedeller tahsil edilmeye de çalışılmaktadır.

Yapılan sözleşmelere istinaden belirlenen ödemeler senetlere de bağlanabilmektedir. Bu durumda tüketici tarafından verilen senetler nama yazılı tüketici senedi olmasına rağmen, kötü niyetli şirketler tarafından ciro edilmekte ya da ödemesi yapılan senetler teslim alınmadığı halde icra takibine konularak tüketicilerden tahsil edilmeye çalışılmaktadır.

Yaşanan bu uyuşmazlıklara yönelik olarak kişiler (tüketiciler) tarafından ilgili sözleşme ve senetlerin iptali, yapılan ödeme ve masrafların iadesine yönelik alacak davaları, borcun bulunmadığına dair menfi tespit davaları gibi birçok dava açılmaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019