Davalar & Makaleler

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN SERİ MUHAKEME USULÜNE İLİŞKİN İPTAL KARARI VE DEVAM EDEN YARGILAMALARA VE KESİNLEŞMİŞ KARARLARA ETKİSİ

30 Ocak 2023

I. SERİ MUHAKEME USULÜ

Seri muhakeme usulü, 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu m. 250’de yapılan düzenleme ile hukukumuza girmiştir. Seri muhakeme usulü ile soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcısının teklifi üzerine şüphelinin kabul etmesi halinde, suçun cezası yarı yarıya indirilerek belirlenir ve mahkeme kararı denetleyerek hüküm kurar.

II. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN KAPSAMI

Seri muhakeme usulü kapsamındaki suçlar şunlardır;

 • Hakkı olmayan yere tecavüz (TCK m.154, ikinci ve üçüncü fıkra),
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m.170),
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK m.179, ikinci ve üçüncü fıkra),
 • Gürültüye neden olma (TCK m.183),
 • Parada sahtecilik (TCK m.197, ikinci ve üçüncü fıkra),
 • Mühür bozma (TCK m.203),
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK m.206),
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK m.228, birinci fıkra),
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK m.268)
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 13. maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 15’inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar,
 • 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 93’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç,
 • 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'un; 2’nci maddesinde belirtilen suç,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinde “01.01.2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda” seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmayacağı öngörülmüştü. Bu hüküm eşitlik ilkesine aykırı nitelikte ve failin aleyhine bir düzenlemeydi.

III. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI VE ETKİSİ

Anayasa Mahkemesi 21.04.2022 tarih ve 2020/87 E. 2022/44 K. Sayılı kararı ile CMK geçici m.5/1-d’de düzenlenen “kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış” ibaresinin, “seri muhakeme usulü” yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesine göre seri muhakeme usulü ile getirilen hükümler açıkça fail lehine olması nedeniyle kanun yayımlandığı dönemde henüz kesinleşmemiş yargılamalara ve kararlara uygulanmaması Anayasa m. 38’e aykırıdır. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca seri muhakeme usulü kapsamında olup da 01.01.2020 tarihi itibariyle kovuşturma aşamasına geçilmiş olan veya hüküm verilmiş dosyalarda seri muhakeme usulü uygulanması gereklidir. İptal kararı neticesinde iptal edilen hükümler kapsamındaki dosyalara seri muhakeme usulü uygulanarak karar verilmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı neticesinde gerekli işlemler mahkemece resen yapılmakla birlikte, 01.01.2020 tarihi itibariyle kovuşturma aşamasına geçmiş veya hükme bağlanmış fakat sonrasında kesinleşmiş dosyaların durumunun ne olacağı sorusu ortaya çıkmıştır. Bu sorun kararı veren mahkemenin seri muhakeme usulüne uygun olarak kararın uyarlanmasına ilişkin ek karar vermesiyle çözülebilmektedir. Seri muhakeme usulü kapsamında olmasına rağmen iptal edilen hükümler nedeniyle seri muhakeme imkânından yararlanamayan ve kararları kesinleşen kişilerin ilgili mahkemelere başvurarak talepte bulunması gereklidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019