Davalar & Makaleler

SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI

01 Ocak 2023

A. Soruşturmaya Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı (SYOK)

Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı (SYOK), ceza hukuku sistemimize 01.02.2018 tarihli 7078 sayılı Kanun ile getirilen, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158’inci maddesinde düzenleme bulan bir kurumdur.

Bu kurumla birlikte kişiler hakkında yeterli kuşkuyu oluşturmayan, asılsız, mesnetsiz ve belirsiz nitelikteki iddiaların engellenmesinin sağlanması ve mahkemelerin iş yükünün rahatlatılması amaçlanmıştır.

Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı daha soruşturmanın başlamadığı aşamada verilmektedir. Bu noktada soruşturma aşaması işlemlerine geçilmeden yapılan ihbar ve şikayetlerin soruşturmasının yapılıp yapılamayacağı, suç oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmektedir. Gerekli şartların oluşması halinde belli bir suç içermeyen veya bir dayanağı olmayan soyut ve genel nitelikli ihbar ve şikâyetlere yönelik soruşturmanın yapılmasına yer olmadığı kararı verilebilecektir. Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmesi halinde hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan kişiye şüpheli sıfatı verilmeyecektir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158’inci maddesi 6’ncı fıkrasında soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı, şartları ve sonuçları şu şekilde belirtilmiştir;

“İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.

Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173’üncü maddedeki (Cumhuriyet savcısının kararına itiraz) usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.”

Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilmesi halinde, bu karar bunlar özgü bir sisteme kaydedilmektedir. Böylece kişilerin lekelenmeme hakkının korunması amaçlanmıştır.

İhbarda veya şikayette bulunan kişi CMK’nın 173’üncü maddesine göre bu karara itiraz edebilecektir.

B. Soruşturmaya Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı (SYOK) İle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Arasındaki Fark

CMK’nın 172’inci maddesinin ilk fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesinin şartı kamu davasının açılmasını gerektirecek derecede şüpheye ulaşılamaması veya kovuşturma olanağının bulunmamasıdır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilebilmesi için soruşturmanın gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Soruşturma gerçekleştirilmeden, deliller toplanmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilemeyecektir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı kovuşturma aşamasına geçilmemesine ilişkin bir karar iken, soruşturmaya yer olmadığı kararı soruşturma aşamasına geçilmemesine ilişkin karardır. Dolayısıyla iki kurumda şüphe dereceleri farklıdır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararında soruşturma yapılmasını gerektirir ciddiyette şüphe bulunmasına rağmen, soruşturmaya yer olmadığı kararında bu derecede bir şüphe bulunmamaktadır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararının ortak noktası ikisinin de dayanaksız bulunan soruşturma ve kovuşturmalara hiç başlamayarak bir tür eleme işlevi yerine getirmeleridir. Böylece yargı ve kolluk görevlileri gereksiz iş yükünden kurtulmakta ve dayanaksız soruşturma ve kovuşturmaların elenmesiyle etkin ve verimli bir muhakeme sistemi kurulması amaçlanmaktadır.

Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına karşı itiraz usulü kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla aynı usule bağlanmıştır. Kovuşturmaya yer olmadığına itiraz halinde, sulh ceza hâkimliği soruşturmanın genişletilmesi, itirazın kabulü veya reddine karar verecektir. Ayrıca kovuşturmaya yer olmadığı kararının kesinleşmesiyle aynı konuda yeniden kovuşturmaya başlanabilmesi yeni delillerin elde edilmesi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile mümkündür (CMK m.173/6). Fakat soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına itiraz halinde sulh ceza hâkimliğinin verebileceği kararlar ve sonuçları kanunda ayrıca düzenlenmemiştir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019