Davalar & Makaleler

MEMURLARIN VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN REFAKAT İZNİ HAKKI

08 Kasım 2022

A. MEMURLARIN REFAKAT İZNİ HAKKI

Refakat izni, Devlet Memurları Kanunu’nun 105’inci maddesi ile hüküm altına alınan bir hak olup, düzenleme aşağıdaki şekildedir.

“Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”   Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren bir hastalığın bulunması halinde 3 aya kadar refakat izni talep edebileceği kanun ile düzenlenmiştir.   Bu düzenlemenin ayrıntıları ise, 22/08/2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve 29/10/2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.   İlgili yönetmeliğin 10’ncu maddesinde, refakat izninin memurun bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocukları dışında bakmakla yükümlü olmasa da, kendisine refakat edilmemesi halinde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerden biri için de kullanılabileceği düzenlenmiştir.   Refakat izni 3 aya kadar alınabilmekte olup, gerekli koşulların oluşması halinde izin süresi 1 katına kadar uzatılabilecektir. Yani aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı aydır.   Yine bu izin ile ilgili dikkat edilmesi gereken hallerden biri de, aynı kişi için aynı dönemde birden fazla memurun izin alamayacağı hususudur.

Refakati gerektiren nedenin ortadan kalkması halinde, memur iznin bitmesini beklemeksizin görevine başlayacaktır. Aksi halde memur hakkında izinsiz ve mazeretsiz olarak görev terk maddesinden işlem yapılması öngörülmüştür.  

B. ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN REFAKAT İZİN HAKKI

  4857 Sayılı İş Kanunu’nda işçiler için refakat izni düzenlenmemiştir. Toplu iş sözleşmeleri ile genelde işçiye refakat izin hakkı tanındığı görülmektedir. Ancak işyerinde toplu iş sözleşmesi yoksa işçiye refakat izni verilmesi konusunda inisiyatif işverene bırakılmıştır.   İşveren refakat iznini kabul edip etmemekte özgür olsa da bu durumda davacıya ücretsiz izin vermek zorundadır. İşçinin anne, baba, eş ve çocuklarının ağır bir kaza geçirmesi ya da uzun süreli tedaviyi gerektirir bir rahatsızlıkları olması sebebiyle sağlık kurulundan alınan raporun işverene ibrazı ile işçi ücretsiz izin talep edebilecektir. İşverenin de bu ücretsiz izin talebini kabul etmesi gerekmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019