Davalar & Makaleler

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA KASTEN YARALAMA SUÇU

09 Ekim 2022

Kasten yaralama suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK.) “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 86’ncı madde ve devamında düzenlenmiştir. Buna göre kasten yaralama suçu, bir kişinin vücuduna acı verme, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olunması sonucunu doğuran davranışlarla serbest hareketli olarak işlenebilen, suçun mağduru ve failinin herkes olabildiği bir suç olarak tanımlanmıştır.

A. TCK. 86’ncı maddesinde kasten yaralamanın temel ve basit bir tıbbî

müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kalan hallerinde nasıl cezalandırılacağı şu şekilde düzenlenmiştir.

 • Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle (yumruk, tekme vurmak, çizik, morluk oluşması vb.) giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.
 • Sadece kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olması halinde mağdurun şikayeti aranacaktır. Diğer hallerde şikayet aranmayacaktır.

B. Kasten yaralama suçunda faile daha ağır ceza verilmesini gerektiren nitelikli unsurlara da yer verilmiştir.

Bu haller oluştuğunda şikayet aranmayacak olup, verilecek ceza artırılacaktır.

 • Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla,
 • Canavarca hisle işlenmesi halleri.

Suçun canavarca hisle işlenmesi halinde ceza bir kat arttırılacak, ancak diğer hallerde ceza yarı oranında artacaktır.

C. Türk Ceza Kanunu kapsamında silah deyiminden;

 • Ateşli silahlar,
 • Patlayıcı maddeler,
 • Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
 • Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
 • Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler

anlaşılmaktadır.

D. TCK’nın 87’nci maddesinde ise, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu düzenlenmiştir. Buna göre, suçun kastedilen şekli için gerekli olanın ötesinde daha ağır bir sonuç ortaya çıkmakta ve neticenin ağırlığı sebebiyle fiilin cezası arttırılmaktadır. Bu suçtan mağdur olan kişilerin vücudunda oluşmuş hasarlar ve bırakılan kalıcı etkiler kriter olarak dikkate alınacaktır.

Kanunda kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaştığı haller ve cezaların nasıl belirleneceği şu şekilde ifade edilmiştir:

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Verilecek cezanın alt sınırı, TCK 86/1’e giren hallerde üç yıldan, TCK 86/3’e giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır.

Verilecek ceza, TCK 86/1’e giren hallerde beş yıldan, TCK 86/3’e giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, TCK 86.maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre ve kişinin hayati fonksiyonlarını etkileme oranına göre değerlendirilerek yarısına kadar artırılır.

E. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yani yaralama kastıyla hareket edilmesine rağmen ölüm sonucunu ortaya çıkmış ise, TCK.’nun 87/4 maddesinin uygulanmasını gerektirecektir.

Bu durumda TCK. 86’ncı madde 1’inci fıkraya giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, TCK. 86’ncı madde 3’üncü fıkraya giren hallerde ise on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

F. Kasten yaralama suçu, TCK. 86/3 madde (daha ağır ceza verilmesini gerektiren nitelikli unsurların yer aldığı kapsamda) ve TCK. 87’nci madde (neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama) kapsamında bulunan durumlar haricinde, uzlaşmaya tabidir.

G. Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

TCK. madde 88’e göre, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilecektir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019