Davalar & Makaleler

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI (TCK. M.103)

19 Ağustos 2022

A. Suçun Tanımı

Çocuğun cinsel istismarı suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında 103’üncü maddesinde düzenleme bulan kanun maddeleriyle; çocukların vücut ve cinsel dokunulmazlıkları ile fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması amaçlanmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinde çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi olarak belirtilir. Suçun faili herkes olabilir. Ancak kişinin, ne şekilde kime karşı bu suçu işlediği cezai önlemler açısından önem arz etmektedir.

On beş yaşını tamamlamamış ya da on beş yaşını tamamlayıp da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış bu suçu oluşturur. Gerçekleştirilen cinsel eylemlerin, çocuğun cinsel istismarı suçunu meydana getirmesi için vücut dokunulmazlığının ihlal edilmiş olması gibi bir şart aranmaz. Çocuğa karşı sözle yapılan davranışlar, cinsel görüntüler izletmek, cinsel materyaller göstermek, bulundurmak, failin mağdurun cinsel organını açtırıp karşısında mastürbasyon yapması gibi birçok eylem ile bu suç işlenmiş olur.

Türk Ceza Kanunu 103’üncü maddesinden de görüleceği üzere; on beş yaşını tamamlamış algılama yeteneği gelişmiş çocuklar bu suçun kapsamının dışında tutulmuştur. Ancak on beş yaşını doldurmuş mağdura karşı cebir, tehdit, hile ya da iradeyi etkileyen başka bir unsur içeren fiil yöneltilmişse yine çocuğun cinsel istismarı suçundan bahsedilecektir.

TCK. 103’üncü maddenin 2’nci cümlesinde, çocuğun cinsel istismarının sarkıntılık düzeyi ayrı tutulmuş olup, bu durum fiilin ani, kesintili veya sürekli olmaması halinde oluşan ve çocuğun cinsel istismarından daha hafif bir eylem olarak görülmüştür.

Yargıtay’ın, çocuğun cinsel istismarı suçunda sarkıntılık sınırı bakımından birtakım değerlendirmeleri söz konusudur;

  • “Dükkana gelen on dört yaşındaki mağdureyi yanağı ile dudağından öpme şeklindeki fiziksel temas içeren eyleminin kısa süreli, ani ve kesintili gerçekleşmesinden dolayı sarkıntılık düzeyinde kaldığı..”
  • “Denizde yakınında bulunan on üç yaşındaki mağdurun vücuduna dokunarak omzunu tutma şeklindeki eyleminin kısa süreli, ani ve kesintili gerçekleşmesinden dolayı sarkıntılık düzeyinde kaldığı..”
  • “On bir yaşındaki mağdurenin bacağını okşama şeklindeki eyleminin kısa süreli, ani ve kesintili gerçekleşmesinden dolayı sarkıntılık düzeyinde kaldığı..”

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

B. Ceza Miktarları ve Suçun Nitelikli Hali

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza ise, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olmayacaktır.

Cinsel istismarın, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Suçun aşağıda belirtilen şekilde işlenmesi hallerinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

Cinsel istismarın, on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da diğer çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde ise, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019