Davalar & Makaleler

YABANCI RESMİ BELGELERİN ONAYLANMASI VE APOSTİL ŞERHİ

22 Temmuz 2022

Ülkelerin birbirleriyle iletişimlerinin artması ile ortaya çıkan ve bir ülkedeki resmi bir evrağın başka bir ülkede de resmiyet kazanması durumu için apostil işlemi yapılması gerekmektedir.

Apostil işlemleri, 5 Ekim 1961 yılında Lahey Anlaşması (Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi) ile Lahey Konferansı’na üye ve taraf devletler için ortaya çıkmıştır. Sözleşmeyi imzalayan devletler, yabancı resmi belgelerin diplomasi ve konsolosluk temsilcilerince tasdiki mecburiyetinin kaldırılması isteği ile bu konuda bir sözleşme yapmayı kararlaştırmışlardır. Bu sözleşme ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Apostil işlemi üye ve taraf devletlerden birinden alınan bir resmi belgenin anlaşmada adı geçen diğer ülkelerde de kullanılmasını, yani geçerlilik kazanmasını sağlayan bir uygulamadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 224’üncü maddesi düzenlemesinde de, yabancı devlet makamlarınca hazırlanan resmî belgelerin, Türkiye’de bu vasfı taşıması, belgenin verildiği devletin yetkili makamı veya ilgili Türk konsolosluk makamı tarafından onaylanmasına bağlı olduğu belirtilerek, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerin yabancı resmi belgelerin tasdiki ile ilgili hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir.

Diğer bir ülkede geçerliliğinin var olması istenen evraka ilişkin apostil işleminin, evrakın düzenlendiği ülkede yapılması gerekmekte olup, bu noktada bazı aşamalar gündeme gelmektedir.

  • Buna göre apostil işlemine konu belge, hangi ülkede geçerli olacaksa o ülkenin diline çevrilmelidir.
  • Yeminli tercüme bürolarında ya da yeminli tercüman ile çevirisi gerçekleştirilmeli ve sonrasında yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylanarak başvuru yapılmalıdır.

Ülkemizde apostil şerhi için idari belgeler bakımından Valilikler, Kaymakamlıklar; adli nitelikteki evraklar için Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerde yer alan Adalet Komisyonu Başkanlıklarına başvurulması gerekir.

Sözleşme'nin amaçları bakımından, aşağıdaki belgeler resmi belge sayılmaktadır:

  1. Savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, Devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
  2. İdari belgeler,
  3. Noter senetleri,
  4. Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar.

Bununla birlikte işbu sözleşme, diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgeler ile ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan doğruya ilgili olan idari belgelere uygulanmayacaktır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019