Davalar & Makaleler

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

09 Mayıs 2022

Kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 299 ve devamında oldukça detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Öte yandan, yasal düzenlemelerin yeterince bilinmemesi nedeniyle kira sözleşmesinin düzenleme şekli, kefillerin durumu, sözleşmenin süresi, kira bedeli gibi farklı konularda uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Kira sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıklardan kaçınmak için kira sözleşmesinin baştan itibaren sağlıklı bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu nedenle kira sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususları kısaca derledik.

 1. Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart değildir. Fakat ispat sorunlarıyla karşılaşmamak için kira sözleşmeleri yazılı olarak yapılmalıdır. Kira sözleşmesi yazılı olarak hazırlandıktan sonra taraflarca imzalanmalıdır.

 1. Kira Sözleşmesinin Tarafları

Kira sözleşmesinde tarafların isimleri, adresleri, kimlik numaraları açıkça yer almalıdır. Aksi halde, kira sözleşmesinin uygulanması ve kira bedelinin tahsilinde zorluklar yaşanabilecektir.

 1. Kira Sözleşmesinin Süresi

Kira sözleşmeleri belirli bir süre ile sınırlı olarak yapılmak isteniyorsa muhakkak kira sözleşmesinde sürenin belirlenmesi gereklidir.

 1. Kiraya Verilen Malın Durumu

Kira sözleşmesinde kiraya verilen malın durumunun açık ve detaylı bir şekilde kararlaştırılması tarafların lehine olacaktır. Örneğin taşınmazın adresi, oda sayısı, boyalı olup olmadığı, taşınmazda bulunan demirbaşlar ve demirbaşların durumu sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Aksi halde, taraflar arasında malın kullanımı veya malın ayıplı teslim edilip edilmediği gibi hususlarda uyuşmazlık çıkabilecektir.

 1. Kira Bedeli Ve Kira Bedelinin Ödenme Zamanı Ve Şekli

Kira sözleşmeleri ile ilgili olarak en çok tartışma yaratan husus kira bedelidir. Bu nedenle kira bedeli, kira bedelinin ödeme zamanı ve şekli muhakkak sözleşmede kararlaştırılmalıdır. Kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgileri açıkça yazılmalıdır.

Kira bedeli ile ilgili bir diğer önemli nokta ise kira bedeli artış oranının kararlaştırılmasıdır. Sözleşmede kira artış oranı açıkça kararlaştırılmamış ise taraflar anlaşmadan, kiraya veren tek taraflı olarak kira bedelini arttıramaz. Bu nedenle kira bedelinin artış oranı açık ve anlaşılabilir şekilde yazılmalıdır.

 1. Kiralanan Malda Yapılabilecek Değişiklikler

Kiracının kiralanan mal üzerinde değişiklik ve tadilat yapması ancak mal sahibinin yazılı rızası ile mümkündür. Bu nedenle kiralanan malda kiracının değişiklik yapıp yapamayacağı ve ne tür değişiklikler yapabileceği kira sözleşmesinde kararlaştırılmalıdır.

 1. Alt Kira Yapılıp Yapılamayacağı

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralanan mal başkasına kiralayamaz veya devredilemez. Bu nedenle konut ve işyerlerinde, kira sözleşmesi sonrasında alt kira sözleşmesi yapılmak isteniyorsa bu husus sözleşmeye açıkça yazılmalıdır.

 1. Isıtma, Aydınlatma, Su, Aidat Gibi Kullanım Giderlerini Karşılayacak

Taraf Konut ve çatılı işyeri kiralarında aydınlatma, ısıtma, su, aidat gibi kullanıma bağlı giderlerden kiracı sorumludur. Eğer aksi bir anlaşma yapılmak isteniyorsa bu durum sözleşmeye açıkça yazılmalıdır.

 1. Depozito Miktarı Ve Ödenmesi

Konut ve çatılı işyerlerinde kiracıdan talep edilen depozito (güvence bedeli) üç aylık kira bedelini aşamaz.

Uygulamada kira sözleşmeleri yapılırken depozito olarak belirlenen bedel kiracı tarafından kiraya verene verilmektedir. Oysa, Türk Borçlar Kanunu m. 342 kira sözleşmesi gereğince belirlenen depozitonun, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, vadeli bir tasarruf hesabına yatırılacağını düzenlemektedir. Fakat bu hüküm neredeyse hiç uygulanmamakta ve kiraya verenler depozito bedelini kendileri almaya devam etmektedirler. Bu nedenle depozito, kiraya verene ödenecekse ne zaman ve ne şekilde ödendiği veya ödeneceği açıkça yazılmalıdır.

 1. Tahliye Taahhüdü

Konut ve çatılı işyerlerine ilişkin kira sözleşmesi kapsamında tahliye taahhüdü hazırlanacaksa, tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden ileri bir tarihte imzalanmalıdır. Aksi halde tahliye taahhüdü geçersiz olacaktır.

Tahliye taahhüdünde tahliye tarihi, taahhüt tarihi ve konut ve işyerinin adresi açıkça belirtilmelidir.

 1. Kefillerin Durumu

Kira sözleşmesine ek olarak kefalet sözleşmesi de imzalanacaksa;

 • Kefil sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini, kefalet süresini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kendi el yazısı ile yazmalı,
 • Kefil evli ise eşinin yazılı rızası bulunmalıdır.

Kira sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğu süre, kural olarak kira sözleşmesinin süresiyle sınırlıdır. Dolayısıyla kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kefalet sözleşmesi yenilenmiş olmaz. Taraflar kefilin sorumluluğunu kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde de devam ettirmek istiyorlarsa, kefalet süresinin açıkça belirtilmesi gereklidir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019