Davalar & Makaleler

CEZA YARGILAMASINDA SORUŞTURMA AŞAMASI VE SORUŞTURMA NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SONUÇLAR

29 Nisan 2022

A. SORUŞTURMA AŞAMASI

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2’nci maddesinde; “kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre” olarak tanımlanan ve yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157’nci maddesi ve devamında düzenlenen soruşturma evresi, bir suçun işlendiği şüphesinin öğrenilmesiyle başlayan ve iddianamenin kabulü ya da kovuşturmaya yer olmadığı kararları ile sonlanan evredir.

Soruşturma evresi, niteliği gereği davaya hazırlık olarak değerlendirilebilir. Savcılık tarafından kolluk yardımı ile olayların araştırıldığı, delillerin toplandığı bir aşamadır.

Soruşturma aşamasındaki işlemler yazılı, gizli ve acele olarak yürütülmelidir. Kovuşturma evresinin aksine soruşturma aşamasında esas alınan gizlilik ilkesi, kişilerin lekelenmesinin ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi açısından önemlidir.

B. SORUŞTURMA NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SONUÇLAR

  1. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (SYOK)

İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ve/veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması gibi durumlarda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilebilecektir. Bu halde, şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır.

  1. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK-Takipsizlik)

Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karara karşı itiraz edilebilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

  1. İddianame Düzenlenmesi ile Ceza Davasının Açılması

Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı tarafından bir iddianame düzenlenir. Görüldüğü üzere ceza davasının açılabilmesi için yeterli şüphenin varlığı aranmıştır. İddianamenin kabulüyle ise kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019