Davalar & Makaleler

SOSYAL GÜVENİK HUKUKUNDA MALULLÜK, MALUL SAYILMA ŞARTLARI, MALULLÜK MAAŞI BAĞLANMASI VE MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ

24 Nisan 2022

A- MALULLÜK KAVRAMI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.25’te kimlerin malul sayılacağı düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, sağlık kurullarınca işçiler (4/a) ve serbest çalışanlardan (4/b) çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, kamu görevlilerinden çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği, kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalılar, malûl sayılmaktadır.

Yazımızda 5510 sayılı Kanun kapsamındaki düzenlemeler uyarınca adi malullük olarak da adlandırılan malullük tipine yer vereceğiz. Özellikle kamu görevlileri bakımından 5510 sayılı Kanun yerine 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlara ve vazife malullüğü hallerine ilişkin genel malullük düzenlemelerinden farklı hükümler mevcuttur.

B- MALUL SAYILMA ŞARTLARI

Malul sayılma şartları sigortalının statüsüne göre değişiklik göstermektedir.

 1. İşçiler (4/a) ve serbest çalışanların (4/b) malul sayılma şartları;

  • Sigortalı veya işverence SGK’ya maluliyet tespiti başvurusunda bulunulması ve,
  • Çalışma gücünün en az %60 oranında kaybı veya,
  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ının kaybı bulunması.
 2. Kamu görevlilerinin (4/c) malul sayılma şartları;

  • Sigortalı veya işverence SGK’ya maluliyet tespiti başvurusunda bulunulması ve,
  • Çalışma gücünün en az %60 oranında kaybı veya,
  • Vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybı bulunması.

Kamu görevlisi statüsündeki sigortalılarının hastalıklarının görevlerini yapmaya müsaade edip etmemesine göre veya başka bir göreve nakledilip edilmeyeceğine göre malul sayılmadığı haller ayrıca düzenlenmiş bulunmaktadır.

C- MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ŞARTLARI

Malul sayılanlara sağlanan hak malul aylığı bağlanmasıdır. Bununla birlikte sigortalının malul sayılması, başka bir şarta bağlı olmaksızın aylık bağlanacağı anlamına gelmemektedir. Malullük aylığının bağlanma için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar şunlardır;

 • Malul sayılma,
 • En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma,
 • Aylık bağlanmasına ilişkin başvuruda bulunması.

Sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

D- MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI

Malûllük aylığı belirlenmesinde, sigortalının prim gün sayısı 9000 günden az olan ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak işçiler için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

E- MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI,

Malûllük aylığının bağlanma tarihi sigortalının statüsüne ve SGK’ya başvuru tarihine göre değişiklik göstermektedir.

İşçi ve serbest çalışanlar ile kamu görevlisi iken görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların aylığı;

 • Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi başvuru tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,
 • Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi başvuru tarihinden sonra ise rapor tarihini takip eden aydan itibaren bağlanır.

Kamu görevlisi olarak çalışmakta olanların aylıkları ise, malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden aydan itibaren başlar

F- MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI

5510 sayılı Kanun kapsamında malullük aylığı alanların tekrar çalışmaya başlanması halinde malullük aylığı kesilmektedir. Bu durum önceki kanunlarla en önemli farklılığı oluşturmakta olup, malullük aylığı almakta olan kişilerin dikkat etmeleri gereklidir.

Tekrar çalışmaya başlayan maluller, işten ayrılması halinde, tekrar malullük aylığı bağlanmasını talep edebilirler. Bu başvuru üzerine kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malûllüğünün devam ettiği tespit edilmesi şartıyla yeniden malullük aylığı bağlanır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019