Davalar & Makaleler

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASINDA ÖZEL ESASLARA ALINMA (KOD LİSTESİNE ALINMA) VE YAPILMASI GEREKENLER

21 Nisan 2022

A- ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI VE HUKUKİ DAYANAĞI

Özel esaslar uygulaması Katma Değer Vergisi Kanunu veya başkaca bir kanunda yer almamaktadır. Bu uygulama, dayanağını Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliği’nden almaktadır. Özel esaslara alınma uygulamasına kod listesine alınma adı da verilmektedir.

Özel esaslar uygulaması, iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle, Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi çatısı altında yolsuz olarak iadesini önlemeyi amaçlamaktadır.

Özel esaslar uygulaması, yasal dayanağı bulunmadığı ve somut bilgiye dayanmadan mükellefin sınıflandırılması gibi sebeplerle bir tür fişleme olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.

 B- VERGİ DAİRESİNİN ÖZEL ESASLARA ALINMA UYARISI İÇEREN İHTARNAME GÖNDERMESİ

Vergi idareleri, sahte veya yanıltıcı belge kullandığı yönünde tespit bulunan bir mükelleften fatura almış olduğu gerekçesiyle, mükellefin 15 gün içerisinde faturanın içeriğinin gerçekliğini kanıtlayan belgeleri sunmasını veya ilgili faturanın KDV beyannamesinden çıkarmasını talep eden ve aksi halde özel esaslar kapsamına alınacakları yönünde ihtar göndermektedirler.

Ticari hayatın gereği olarak pek çok farklı firma ile iş yapan mükellefler, bu durum karşısında ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya kalmaktadır. Mükellefler hakkında herhangi bir inceleme ve olumsuz tespit olmamasına rağmen işlemlerinin gerçekliğini ispat etmek zorunda bırakılmaktadırlar.

 C- ÖZEL ESASLARA ALINMA İHTARI ÜZERİNE YAPILABİLECEKLER

Mükellefler özel esaslara alınma ihtarı ile karşı karşıya kaldıklarında şu yolları izleyebilirler.

  • İhtarda belirtilen faturaya ilişkin işlemin gerçekliğini gösteren ödeme belgeleri, dekont, makbuz, nakil belgeleri gibi belgeleri vergi dairesine sunabilirler.
  • Faturanın sunulduğu döneme ilişkin düzeltme beyannamesi verebilirler. Bu durumda ilave KDV, gecikme faizi, damga vergisi tahakkuk ettirilmekte ve yüzde elli oranında vergi zıyaı cezası kesilmektedir. Yapılan vergi tahakkuku ve cezasına karşı dava açılabilmesi için verilen beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmesi önem taşımaktadır.
  • Faturanın gerçekliğine ilişkin belgelerin vergi dairesince yeterli bulunmaması ihtimaline karşı aynı zamanda düzeltme beyannamesi de sunabilirler. Bu durumda da yapılan vergi tahakkuku ve cezasına karşı dava açılabilmesi için verilen beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmesi önem taşımaktadır.
  • Herhangi belge sunmayabilir ve düzeltme beyannamesi vermeyebilirler. Bu durumda mükellef özel esaslar kapsamına alınarak vergi incelemesi başlatılmaktadır.

D- İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELERDEN SONRA DAVA YOLU

Mükellefin kendisinin sunduğu beyanname üzerine tahakkuk ettirilen vergiye karşı dava açma imkanı bulunmamaktadır. Bu kuralın istisnası ise beyannamelerin ihtirazi kayıtla sunulmasıdır. Mükellefler ihtirazi kayıt üzerine tahakkuk edilen vergiye ve vergi zıyaı cezasına karşı dava açabilmektedir.

Vergi Dairesince 213 sayılı Yasa’da belirtilen tarhiyat şekilleri ve vergi incelemesine ilişkin hükümler göz ardı edilerek, mükellefler kod listesine girmemek amacıyla düzeltme beyannamesi vermek zorunda bırakılmaktadır. Vergi mahkemeleri, mükellefler hakkında bir inceleme yapılmadan ve kullandığı faturaların gerçek olup olmadığı, kendisi ve fatura düzenleyicileri hakkında her yönüyle incelenerek ortaya konulmadan, kod listesine girmemek amacıyla verilen düzeltme beyannameleri üzerine yapılan tahakkuk ve kesilen vergi ziyaı cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlemleri iptal etmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019