Davalar & Makaleler

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULUNUN OLUŞUMU VE SORUMLULUK HALLERİ

07 Nisan 2022

Limited şirketlerde müdür, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim ve Temsil” bölümünde düzenlenmiştir. Kanunun bahsi geçen 623’üncü maddesine göre;

“(1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. (3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.” denilmektedir.

Görülmektedir ki yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK), müdürlük kurumu bakımından seçilmiş yönetim organı ilkesini benimsemiştir. Müdürler, şirket kurulurken şirket esas sözleşmesinde belirtilerek seçilebileceği gibi daha sonradan genel kurul kararı ile de belirlenebilmektedir. Ayrıca müdürler şirket ortağı olabileceği gibi; ortaklıkla ilgisi bulunmayan üçüncü kişiler ve hatta tüzel kişiler dahi olabilecektedir. Tüzel kişilerin müdürlük sıfatını kazanması halinde, kurulda bu tüzel kişiliği temsil edecek bir gerçek kişi belirlenmelidir. Müdürlük kurumu bakımından dikkat edilmesi gereken husus, limited şirketin yönetim ve temsilinin tamamen üçüncü bir kişiye bırakılamayacağıdır. Limited şirketin yönetim ve temsilinde mutlaka en az bir ortak söz sahibi olmalıdır.

Kanunun 624’üncü maddesine göre ise, müdürlerin birden fazla olmaları halinde; bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir. Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, çoğunlukla karar alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesinde de, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörülebilir.

Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle yükümlüdürler. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette de bulunamazlar.

Genel kurul, müdür veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. Ayrıca her bir ortak da haklı sebeplerin varlığı halinde, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. Burada yöneticinin, özen ve bağlılık yükümlülüğü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi haklı sebep olarak kabul olunur.

Limited şirketin yönetim organına özgü görevler müdürler ile limited şirket arasındaki sözleşmeden çok kanundan ve esas sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle organa özgü yetkiyi kullanan müdürlerin yaptıkları işlemlerden veya görevlerini yaparken işledikleri haksız fiillerden dolayı bizzat şirket sorumlu olacaktır. Ancak müdürlere kanun, esas sözleşme ve genel kurul kararı ile yüklenen, şirketin temsili dışında, şirket adına karar alınmasını gerekli kılmayan görev ve yükümlerinin ihlali nedeni ile zararın oluşması da mümkündür. Müdürlerin denetim ve gözetim görevi ile ortaklara eşit işlemde bulunma, şirkete karşı rekabette bulunmama, şirketle işlem yapmama, özen ve bağlılık yükümünün yerine getirilmemesi bir zarara yol açmışsa, bunlara aykırılık müdürlerin sorumluluğuna yol açacaktır.

TTK m. 553/1 göre, meydana gelen zarardan şirket, ortaklar ve alacaklılar doğrudan zarara uğramışlar ise bunlar, müdürlere karşı doğrudan sorumluluk davası açabileceklerdir. Açılacak hukuki sorumluluk davalarının, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararın meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrayacağı da gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Sorumluluğu gerektiren fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde, bu suça ilişkin daha uzun dava zamanaşımı süresi dikkate alınacaktır.

Ancak belirtmek gerekir ki, müdürlerin hukuki sorumluluğuna gidilebilmesi için, somut bir zararın varlığı gerekir; zarar tehlikesi sorumluluk için yeterli değildir. Ayrıca meydana gelen zarar ile müdür/müdürler arasında uygun illiyet bağı bulunması şarttır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019