Davalar & Makaleler

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ VE İPTALİ DAVASI

Av. Aydın Ebrar GÜNAL
Kurucu Avukat

0538 275 63 57

epikpartnershukuk@gmail.com

23 Mart 2022

A) NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

Nüfus kayıtlarının tutulması sırasında kayıtlarda çeşitli eksiklik ya da hatalar oluşabilir. Örneğin, kişinin doğum tarihi, ismi veya doğum yeri gibi bilgiler yanlış yazılmış olabilir. Nüfus kayıtların gerçeğe uygun olarak tutulması gerektiğinden bu kayıtların düzeltilmesi gereklidir. Aksi halde, kayıtlardaki hatalar nedeniyle hak kayıpları oluşabilir.

Nüfus kaydındaki yanlışlık memurun kişisel hatasından (örneğin, memurun belgedeki kaydı yanlış olarak geçirmesi) veya kişisel durumu bildiren kişi ya da belgenin gerçek durumu yansıtmıyor olmasından kaynaklanabilir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi, aile kütüğüne düşürülmüş nüfus kaydının bir kısmının “düzeltilmesi” veya “değiştirilmesi” şeklinde gerçekleşir. Nüfus kütüklerindeki doğru olmayan doğru olmayan kayıtların düzeltilmesi için mahkemeden karar alınması zorunludur.

Nüfus kayıtlarında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmaması, maddi bir hatadan kaynaklanıyorsa, mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın nüfus memuru kendiliğinden bunu düzeltebilir. Aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddi hata kapsamında değerlendirilir. Bu maddi hatalar dışında kalan hallerde ise mahkeme kararının bulunması zorunludur.

“Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre; bu tür davalarda, doğum tarihinin düzeltilmesi istenenin gerçek yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneye gönderilerek sağlık kurulu raporu aldırılması zorunludur. Mahkemece, adı geçenlerin yaşının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alınıp gösterilecek sair deliller toplanmadan, salt taraf beyanları ile yetinilip davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 18.HD. Esas: 2011/10374, Karar No: 2012/530, Karar Tarihi: 24.01.2012)

B) NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI

Nüfus kaydının iptali, mevcut nüfus kaydının gerçeği yansıtmaması ya da mükerrer nüfus kaydının varlığı halinde söz konusu olacaktır. Olmayan kaydın varmış gibi tutulması veya mükerrer kayıtların varlığı halinde bu kayıtların iptalini talep etmek gereklidir.

Nüfus kaydının iptalinin gerektiği idarelerce öğrenilmesi halinde, nüfus kaydının iptali davası Cumhuriyet Savcılarınca açılır.

“Dosyaya getirilen aile nüfus kayıt tablosu içeriğinden, Davacı Ahmet Fındık’ın, Fatma Fındık’la evli ve eşinin halen sağ olduğu, kaydının iptali istenilen Nazmiye’nin de Ahmet ve Fatma’nın müşterek çocukları olarak 26.03.1968 tarihinde 5.2.1965 doğumlu olarak nüfusa tescil edildiği, Nazmiye’nin kaydının iptali için bu davanın salt babası Ahmet Fındık tarafından açıldığı anlaşılmaktadır. Davanın yukarıda açıklanan niteliği de göz önünde tutularak kaydının iptali istenilen Nazmiye’nin annesi Fatma Fındık’ın yöntemince davaya katılmasının sağlanması ile taraf teşkilinden sonra toplanan kanıtlara göre hüküm kurulması gerekir.” (Yargıtay 18.HD. Esas No: 2008/8919, Karar No: 2008/12557, Karar Tarihi: 27.12.2008)

  • Yararlanılan Kaynaklar:

Hukuk Davaları, Asliye Hukuk Mahkemesi Davaları, Seçkin Yayıncılık

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Fatmira MULAJ - Hukuk Danışmanı
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019