Davalar & Makaleler

ADLİ SİCİL KAYDI NEDİR?
ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENEN KARAR VE BİLGİLER NELERDİR?

15 Mart 2022

A. ADLİ SİCİL KAYDI

Yaygın olarak “sabıka kaydı” olarak bilinen Adli Sicil Kaydı kişilerin işlediği suçlara ilişkin ceza ve güvenlik tedbirleri bilgilerinin devlet tarafından vatandaşları (Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların) için tuttuğu kayıtlardır.

Adli sicil kaydına kişinin işlediği suçun geçirilebilmesi için, kararın kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmeyen mahkeme kararları adli sicil kaydında yer alamazlar. Başka bir ifadeyle yargılamanın devam ettiği (derdest olan) durumda, dosyalar adli sicil kaydına yazılmazlar. Örneğin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının verildiği durumda hüküm kesinleşmediğinden adli sicile işlenmeyerek kendilerine özgü bir sisteme kaydedilir.

Adli Sicil Kanunu 2’nci maddeye göre, Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulmaktadır.

B. ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENEN KARARLAR VE BİLGİLER

Hangi tür kararların adli sicile yazılacağı konusunda ise, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4’üncü maddesinde bu husus düzenlenmiştir.

Türk mahkemeleri tarafından vatandaşlar için veya yabancılar hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adli sicile kaydedilir.

 1. Hapis cezaları ile ilgili olarak;
  • Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
  • Koşullu salıverilme kararı,
  • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
  • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
  • Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 2. Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
  • Denetim süresi,
  • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
  • Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 3. Adlî para cezası ile ilgili olarak;
  • Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
  • Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
  • Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
  • Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 4. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
 5. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
  • Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
  • Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
 6. Türk vatandaşı olan bir kişi hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
 7. Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
 8. Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
 9. Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 10. Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
 11. Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

C. ADLİ SİCİLE YAZILAMAYACAK KARARLAR

Adli sicile yazılamayacak kararlar ise 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 5. Maddesinde bu husus düzenlenmiştir.

Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile, disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri, disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar, idarî para cezasına ilişkin kararlar adlî sicile kaydedilmez.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019