Davalar & Makaleler

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİ VEYA YENİLENMEMESİ HALİNDE DAVA YOLU

15 Şubat 2022

A- ÖZEL GÜVENLİK OLABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Özel güvenlik görevlilerinin taşıması gereken şartlar 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun m. 10’da düzenlenmiştir. Bu şartlar kısaca şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  3. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlayan adaylara yukarıda saylan şartları sağlamaları halinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni verilmekte ve özel güvenlik kimlik kartı düzenlenmektedir.

Maddede sayılan suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, bu durum özel güvenlik görevlisi olmaya engeldir. Anayasa Mahkemesi 2021/30 E. 2021/82 K. Sayılı kararı ile söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

B- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZNİ VE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

Özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni başvurusu valiliklerce değerlendirilmekte ve çalışma izni verilmektedir. Valilikçe çalışma izni talebinin kabul edilmesi halinde, adaylar özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilmektedir.

Valilik tarafından yapılan değerlendirme neticesinde başvurunun reddedilmesi de mümkündür. Bu durumda, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayın ret işlemine karşı dava açması gereklidir.

C- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTININ İPTAL EDİLMESİ VEYA YENİLENMEMESİ

Bazı durumlarda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin çalışma izni ve özel güvenlik kartı iptal edilebilmektedir. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde özel güvenlik görevlisine verilen kimlik kartı iptal edilmektedir.

Diğer yandan, beş yıl arayla yapılan kimlik kartlarının yenilenmesi işlemlerinde, bazı özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartlarını yenileme talepleri reddedilmektedir.

D- ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTLARININ İPTALİ YA DA YENİLENMEMESİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILACAK DAVA

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının iptal edilmesi veya yenilenmemesi işlemleri idari işlemdir. Bu işlemlere karşı idari yargıda dava açmak mümkündür. Özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartının iptali veya yenilenmemesi işlemlerinin tebliğinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içerisinde dava açılmalıdır.

Valilikler, takipsizlik veya beraat kararlarına rağmen ya da somut bilgi ve belgeye dayanmayan gerekçelerle iptal veya yenileme taleplerinin reddine karar verebilmektedir. Bu nedenle kimlik kartları iptal edilen ya da yenilenmeyen güvenlik görevlilerinin en kısa süre içerisinde dava yoluna başvurması hak kayıplarının önüne geçecektir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019