Davalar & Makaleler

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

02 Şubat 2022

A- ARSA PAYI KAVRAMI

Kat Mülkiyeti Kanunu ile arsa üzerinde inşa edilen yapıda yer alan her bağımsız bölüm ayrı mülkiyet hakkına konu olabilmektedir. Arsa payı her bağımsız bölüme tahsis edilen ortak mülkiyet payıdır. Her bağımsız bölüm sahibi aynı zamanda arsa üzerinde arsa payı oranında hak sahibidir. Arsa payı bağımsız bölümün devri ile yeni malike geçer ve bağımsız bölümden ayrı olarak devredilemez.

Arsa payı, her bir bağımsız bölümün alanı, biçimi, konumu, kullanım şekli gibi esaslara göre hesaplanmaktadır. Arsa payı oranı, ana taşınmazın ortak yerlerinin bakımı, kullanımı, onarımı ve yönetimi gibi çeşitli konularda belirleyici olmaktadır.

B- KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA ARSA PAYININ ÖNEMİ

Arsa payı kentsel dönüşüm sürecinde karar alma ve inşa edilecek yapıda hak sahipliğinde belirleyici olmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecinde kararlar, paydaşların hisseleri oranında en az üçte iki çoğunluğu ile alınmaktadır. Binanın yıkılması sonrasında, taşınmaz üzerindeki kat irtifakı ve kat mülkiyeti kaldırılarak maliklerin hisseleri oranında tapuya tescil edilmektedir.

Binanın inşa edilmesi sonrasında tekrar kat mülkiyeti kurulmaktadır. İnşa edilen binanın ortak yerlerinin bakımı, kullanımı, onarımı ve yönetimi yine arsa payları oranında olmaktadır. Arsa payının bağımsız bölümün niteliğinden farklı şekilde tespit edilmiş olması, gerek kentsel dönüşüm öncesinde, gerekse kentsel dönüşüm sonrasında sorunlara sebep olabilmektedir. Örneğin, yanlış arsa payı oranı nedeniyle bağımsız bölüm sahipleri daha fazla maddi külfet altına girebilmektedir.

C- ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibinin arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurması gereklidir. Bu dava ile her malik, kendisine düşen arsa payının yanlış belirlenmesi nedeniyle, taşınmazın arsa paylarının yeniden belirlenmesini talep etmektedir.

Arsa payının düzeltilmesi davasının doğal sonucu olarak tüm maliklerin payları değişikliğe uğramaktadır. Bu nedenle dava sürecinde tüm maliklerin davaya dâhil edilmesi önem taşımaktadır. Arsa payının düzeltilmesine ilişkin davalarda herhangi bir zamanaşımı söz konusu olmayıp, bu davalar her zaman açılabilmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019