Davalar & Makaleler

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE DAVA YOLU

15 Ocak 2022

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. Madde eklenmiştir. Bu madde ile 31.12.2017 tarihi öncesinde inşa edilmek ve kayıt bedeli ödenmek şartıyla, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarına ilişkin yapı kayıt belgesi verileceği düzenlenmiştir.

Düzenleme kapsamında başvuran vatandaşlar, imara ve ruhsata aykırı yapıları için yapı kayıt belgesi almışlardır. Bununla birlikte, verilen yapı kayıt belgeleri, yapıların Kıyı Kanunu ya da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlar üzerinde bulunduğu gibi çeşitli gerekçelerle iptal edilebilmektedir.

Yapı kayıt belgesi, yapının kullanım amacına yönelik yapının imara ve ruhsata uygun hale getirilinceye kadar verilen belgedir. Yapı kayıt belgesi alınması halinde su, elektrik ve doğalgaz aboneliği bağlanabilir, yıkım ve idari para cezaları iptal edilir. Bu nedenle yapı kayıt belgesi sahiplerinin belgelerinin iptal edilmesi ciddi sorunlara sebep olabilecektir.

İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi ve Yapı Kayıt Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ne göre imar barışından faydalanamayacak olan yapılar şu şekilde sayılmıştır;

  1. 31.12.2017 tarihinden sonra yapılmış olan yapılar
  2. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
  3. Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar
  4. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde Kanuna ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda bulunan yapılar
  5. İstanbul tarihi yarımada içinde Kanuna ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bulunan yapılar
  6. 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birincifıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda bulunan yapılar.

Yukarıda sayılanlar dışında özel kanunlar kapsamında kalan alanlardaki yapıların geçici 16. Madde kapsamında olmadığına dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yapı kayıt belgesi başvurusu uygun bulunan ve gerekli bedeli ödeyen yapı kayıt belgesi sahipleri idarenin iptal kararı ile mağduriyet yaşamakta ve tekrar idari para cezası ve yıkım tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle idarenin iptal işlemine karşı 60 günlük dava açma süresi içerisinde iptal davası açılması önem arz etmektedir.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019