Davalar & Makaleler

MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN UYARILMASI, YAZILI UYARI YA DA YAZILI İKAZ İŞLEMİNİN NİTELİĞİ VE DAVA YOLU

02 Aralık 2021

Kamu personeli ile amirleri arasında mevcut olan hiyerarşi uyarınca, amirler personele talimat verebilir, işlerin gereği gibi yapılıp yapılmadığını denetleyebilir ya da eksikliklerin giderilmesi hususunda sözlü veya yazılı uyarı ve talimat verebilirler. Kamu hizmetleri yürütülürken işin gereği gibi yürütülmesi, hata ve aksaklıkların en aza indirilmesi esastır.

Bu amaçla amirlerce uygulanan yöntemlerden biri ise uyarı, yazılı uyarı, yazılı ikaz gibi çeşitli adlar altında personelin uyarılması yöntemidir. Bu tür işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen disiplin cezası niteliğindeki uyarma cezasından farklıdır.

Uyarma disiplin cezası verilebilmesi için disiplin soruşturmasının başlatılması, personelin savunmasının süresi içerisinde istenmesi ve usulüne uygun olarak soruşturmanın tamamlanarak karar verilmesi gereklidir. Oysa uyarı, yazılı uyarı, yazılı ikaz gibi çeşitli adlar altında yapılan işlemlerde disiplin hükümlerine dayanılmamakta ve disiplin cezası sonuçları ortaya çıkmamaktadır.

Personele uygulanan uyarı, yazılı uyarı veya yazılı ikaz gibi işlemler, personelin özlük dosyasında tutulması gereken kayıtlardan olmamakla birlikte, bu tür işlemlerin hiçbir şekilde sonuç doğurmayacağını söylemek mümkün değildir. Bu tür işlemler, özlük dosyasında tutulabilir veya personel ile ilgili ileride verilecek kararlarda takdir yetkisinin kullanılmasında ya da performans değerlendirmesinde gerekçe olarak kullanılabilir. Dolayısıyla söz konusu nitelikteki işlemlere karşı iptal davası açmak mümkündür. İşlemin hukuka aykırı olması halinde iptaline karar verilecektir. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları da bu yöndedir. Dava süresi, uyarı işleminin personele tebliğinden itibaren altmış gün olup, bu süre içerisinde idare mahkemelerine başvurulmalıdır.

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019