Davalar & Makaleler

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

21 Eylül 2021

Özel belgede sahtecilik suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı 207. maddesinde düzenlenmiştir.

Özel belge; içeriği hukuka ve ahlaka aykırı olmayan, aynı zamanda resmi belge vasfını taşımayan belgelerdir. Örnek olarak:

 • Dilekçeler,
 • Sözleşmeler,
 • Satış temsilcisinin düzenlediği kayıt formu,
 • Müstahsil makbuzu,
 • Ödeme belgesi ve fazla mesai belgesi,
 • Banka dekontu,
 • Fatura ve ödeme makbuzları,
 • Özel hekimin düzenlediği rapor ve reçeteler,

vb evraklar, özel belge statüsünde kabul edilmiştir.

Özel belgede sahtecilik, ilgili madde hükmünde seçimlik hareketler olarak yer verilen:

 • Bir özel belgenin sahte olarak düzenlenip kullanılması,
 • Gerçek bir özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirip kullanılması,
 • Bir sahte özel belgenin bu özelliğinin bilinerek kullanılması,

fiillerinden birinin kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi ile meydana gelen ve failinin herkes olabileceği bir suçtur.

Resmi belgede sahtecilik suçundan farklı olarak; özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, özel belgenin kullanılması zorunlu olup, somut bir zararın meydana gelmesi aranmamaktadır.

Özel belgede sahtecilik suçundan bahsedebilmek için, belgenin birtakım unsurları taşıması gerekir.

Suça konu belge;

 • Yazılı olmalı,
 • Hukuki değer taşıyan bir içeriğe sahip olmalı,
 • Düzenleyeni bilinmelidir.

Aynı zamanda özel belgede sahtecilik suçunun meydana gelmesi için suça konu belgenin, zarar verme olasılığı ve aldatma yeteneğinin bulunması gerekmektedir.

Özel belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali:

 • Türk Ceza Kanunu’nun 211. Maddesine göre; “Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.” denilerek cezayı azaltan nitelikli hal düzenlenmiştir.

Kendisine rıza ile teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi özel belgede sahtecilik suçunu değil, Türk Ceza Kanunu’nun 209. maddesinde düzenlenen “Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması” suçundan yargılanacaktır.

Söz konusu düzenleme ile korunan hukuki yarar kamu düzeni olduğundan, suçun mağduru konumunda her zaman toplum (devlet) bulunmaktadır. Suça konu fiil nedeniyle zarar gören kişiler de mevcutsa bunlar, suçtan zarar gören sıfatıyla yargılamaya dahil olabilecektir.

İçtima hükümleri:

 • Türk Ceza Kanunu’nun 212. Maddesine göre; “Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.”

Özel belgede sahtecilik suçu bakımından uzlaştırma prosedürü uygulanmamaktadır. Söz konusu suç şikayete tabi olmamakla birlikte; 8 yıllık dava zamanaşımı süresi söz konusudur.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Handan Yokuş Sevük: Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 207), Dicle Üniversitesi Dergisi, Yıl 2019, Cilt 24, Sayı 41

T. C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2018/5204, K. 2019/2741, T. 25.3.2019

T. C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2017/9074, K. 2019/1539, T. 28.2.2019

T. C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2014/18189, K. 2017/8449, T. 30.3.2017

Bu sitede paylaşılan çalışmalar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.

Popüler

Öne Çıkan

Yeni

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Sürecinde Toplu Görüşmelere Kadar Yaşanan Yasal Prosedür
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Mayıs 2019
YLSY Öğrenim Programı Kapsamında Yurtdışında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştığı Hukuki Sorunlar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
03 Mayıs 2019
İş Makinelerinin Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Mayıs 2019
Doktorların Kamu Hastanelerinde ve/veya Özel Hastanelerde Çalışma Halleri
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
09 Mayıs 2019
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
11 Mayıs 2019
Trafik Kazaları Sonrasında Karşılaşılan Hukuki Süreç ve Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Mayıs 2019
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Mayıs 2019
Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Mayıs 2019
Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
21 Mayıs 2019
Konkordato Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
24 Mayıs 2019
Tahkim Nedir?
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
26 Mayıs 2019
Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
29 Mayıs 2019
Kredi Kullanımında Hayat Sigortasının Yapılması Durumu, Vefat Eden Kişinin Kredi Borcuna İlişkin Mirasçıların Karşılaştığı Problemler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
01 Haziran 2019
Lex Mercatoria And Arbitration
Av. Fatmira MULAJ
03 Haziran 2019
Maçlarda Görev Alan Polis Memurlarının Harcırah Alacağı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
06 Haziran 2019
Medeni Hukukun Tanımı ve Kapsamı
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
08 Haziran 2019
Milletlerarası Tahkimde Ayrılabilirlik İlkesi
Av. Fatmira MULAJ
11 Haziran 2019
Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası (Paylaşma Davası)
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
14 Haziran 2019
Miras Hukukuna İlişkin Dava ve Talepler
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
16 Haziran 2019
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası
Av. Dr. Aydın Ebrar GÜNAL
19 Haziran 2019